Hela HTML-kursen

Denna samlingssida kan i stort sett användas på två sätt. För det första kan man skriva ut sidan om man vill ha det mesta av texterna i kursen på papper. För det andra kan man använda den här sidan för sökningar efter t.ex. ett visst attribut.

Alla sidorna i kursen finns som framgår nedan inte med i denna samlingssida. Lämpligt kan vara att komplettera med en utskrift av stora registret samt eventuellt också med utskrifter av innehållsförteckningen, länksidan, tabellsidan och sidan med teckenkoderna. Mer upplysningar gällande utskrifter finns längre ner på den här samlingssidan.

På denna samlingssida ingår i ordning följande av HTML-kursens sidor:

Följande sidor som inte ingår kan skrivas ut separat:


Startsidan

Inledning

Detta är startsidan i en snabbkurs i HTML-kodning. I ett vanligt ordbehandlingsprogram kan man formatera texten och göra en mängd olika inställningar. Alla sådana formateringar och inställningar görs i ett HTML-dokument (en Web-sida) med hjälp av märken. På engelska kallas märkena "tags". Märkena (tags) skiljs från vanlig text med hjälp av vänster och höger vinkelparenteser (dvs tecknen för mindre än och större än). Ett HTML-dokument innehåller bara vanlig text och märken (tags) och är därför oberoende av vilken dator och vilket operativsystem som används.

Man säger Web-sida (World Wide Web page) men man menar inte en vanlig A4-sida utan egentligen ett dokument som kan vara hur kort eller långt som helst.

Arbetsredskap

För att kunna arbeta med den här kursen måste man ha en Web-läsare (browser) i vilken man kan se Web-sidan (HTML-dokumentet) i presentationsform utan koder. Den mest kända Web-läsaren är Netscape. Netscape finns att hämta på Internet för utvärdering. Efter utvärderingstiden måste man betala för programmet. Svensk leverantör är Nocom i Uppsala. De flesta sidorna i den här kursen kan ses i Netscape 1.1 men sidorna 12 och 13 kräver tillgång till Netscape 2.0. Sidan 12 kan också ses i Internet Explorer 3.0 eller i Oracles Power Browser.

Det finns gratis Web-läsare att hämta på Internet t.ex. Microsofts Internet Explorer 2.0, som också finns på svenska med namnet Internet Utforskaren 2.0. Internet Utforskaren 1.0 ingår i Plus-versionen av Windows 95. Sidan 14 i kursen har gjorts speciellt för Internet Explorer 2.0. Något av det nya i Internet Explorer 3.0 visas också här. Ett alternativ finns till sidan 14 för dem som har Netscape Atlas 3.0.

I Netscape kan man genom att välja "View" och sedan "Document Source", se hur dokumentet ser ut i redigerbart skick med alla koder. I den här kursen kallas det att titta i "dokumentkällan". Den här funktionen finns på liknande sätt i de flesta Web-läsare.

Man bör emellertid också ha en HTML-editor för att göra och redigera dokument. Man kan göra ett fullständigt HTML-dokument i en enkel ordbehandlare t ex i "Anteckningar" i Windows. Emellertid underlättas arbetet om man har en särskild "HTML-editor". Det finns mängder av sådana program och flera kan hämtas helt gratis på Internet med hjälp av en Web-läsare.

Tanken är att man i den här kursen ska använda en HTML-editor där man kan se och justera dokumentkällan och alla koderna där.

Det finns en del HTML-editorer som bygger på att man inte ser koderna när man ändrar på dem. Dessa brukar kallas WYSIWYG-editorer dvs What You See Is What You Get eller Vad Du Ser Är Vad Du Får. En del sådana program är bra men i en del WYSIWYG-editorer kan man inte manuellt ändra på koderna. En nackdel med sådana program är att det blir väldigt besvärligt om editorn inte klarar en viss kod. En annan nackdel med WYSIWYG-editorer är att de gärna vill ändra på koder som man inte själv hade tänkt ändra på.

En del program är både Web-läsare och HTML-editorer t.ex. Netscape Gold. Det finns också program som översätter från andra filformat till HTML-kod. Emellertid fungerar dessa program inte i alla situationer och därför bör man kunna grundläggande HTML-editering om man inte ska känna sig som bilisten som bara kunde svänga åt ena hållet eller som inte kunde använda alla växlarna. Det finns en särskild sida i kursen om olika HTML-editorer och Web-läsare.

Definitioner

Ofta finns det både ett startmärke (start-tag) och ett slutmärke (end-tag) som omringar sitt innehåll. Slutmärket skiljer sig från startmärket genom att det har ett snedstreck (divisionstecken) efter första vinkelparentesen (mindre än-tecknet). Märkena (tags) tillsammans med sitt innehåll kallas ett HTML-element. Ett märke utan vinkelparenteser är i enkare fall egentligen elementets namn men vanligen skriver man bara elementet.

En del märken påverkar inget särskilt innehåll. Då behövs inte något slutmärke. Man säger att elementet är tomt. T.ex. kan man ange ny rad med märket <BR> dvs med elementet (elementnamnet) BR. Vanligen och likaså i fortsättningen i den här kursen skrivs ej "elementnamnet" utan enbart "elementet". Det är inte ovanligt att man istället också skriver märke (tag) utan att vinkelparenteserna är med. En del märken kan förekomma både med start- och slutmärke och som enbart startmärke. Detta gäller t.ex. elementet P som ger nytt stycke.

Ett element kan ha ett eller flera attribut. Namnen "element, elementnamn, tag, märke, kodnamn" kan i olika skrifter betyda samma sak. Även när man talar om attribut menar man ofta attributets namn. Ibland används i kursen ordet kod istället för märke (tag) när det som står mellan vinkelparenteserna är ganska omfattande.

Exempel

Element (Elementnamn) (tomt element)
BR
Märke (tag)
<BR>
Element (Elementnamn)
BODY
Startmärke (Start-tag)
<BODY>
Slutmärke (End-tag)
</BODY>
Element (Elementnamn)
A
Attribut
HREF
Element och attribut
A HREF
Kod bestående av elementet "A", attributet "HREF" och attributets värde "sidan.htm"
<A HREF="sidan1.htm">

De vanligaste elementen

Grundelementen är: HTML, HEAD, TITLE, BODY.
Vanliga element är: H1, H2...H6, BR, P, B, I.

HTML omringar hela dokumentet som är uppdelat i ett huvud HEAD och en kropp BODY. I huvudet finns oftast bara en titel TITLE som inte syns i dokumentet.

Det är trots det mycket viktigt att titeln ger en bra upplysning om innehållet i dokumentet. Titeln är nämligen det enda som syns beträffande sidan när någon i sin Web-läsare väljer att göra ett bokmärke till sidan. Genom att klicka på bokmärket kommer man snabbt till sidan för bokmärket.

Kroppen BODY innehåller allt som syns på sidan t.ex. rubriken som här har högsta graden (av 6) H1.

HTML-editorer fungerar ofta så att om man vill ha start- och slutmärken på var sin sida om någonting t.ex. en text så markerar man det som skall omringas och klickar sedan på namnet på märket som man finner som text i någon rullgardinsmeny eller som en knapp i någon verktygsrad. Ibland finner man flera märken under rubriken "Tags". Om det gäller ett tomt element så klickar man fram märket efter att ha markerat mellanrummet där det ska hamna.

Titta nu på en minimall till en sida genom att klicka på den här länken.

Nytt stycke i HTML-editorn betyder inte nytt stycke i Web-läsaren. Detsamma gäller ny rad som fås genom elementet BR. Det kommer en ny rad här.
Det spelar alltså ingen roll hur korta eller långa raderna är i ditt HTML-verktyg. Ny rad i Web-läsaren blir det när det inte finns mer plats. Du kan göra Web-läsaren bredare och smalare. Då anpassar sig texten så att den blir lika stor som sidan. Om man vill framtvinga ny rad så måste man använda elementet BR. Nytt stycke i Web-läsaren får man med hjälp av elementet P. Det är emellertid lämpligt att göra raderna snygga och lagom långa också i HTML-verktyget. Man kanske t.ex. vill skriva ut sin sida visande alla koder från en HTML-editor (visande dokumentkällan). Om man byter editor så kan ibland tyvärr dock samma dokument se annorlunda ut i den nya editorn just när det gäller radbrytningar. Det kan ockå vara lämpligt att också i editorn ta nytt stycke efter elementet P.

URL-adresser och länkar

Man kan snabbt gå vidare från ett dokument (en sida) på World Wide Web (som förkortas WWW men uttalas Web) till ett annat dokument med hjälp av en hyperlänk. Hyperlänkar är just det utmärkande för en Web-sida. Att snabbt klicka vidare från den ena sidan till den andra från den ena platsen på jorden till den andra kallas att "surfa på nätet".

Man skiljer på en vanlig e-mail-adress som ju innehåller det berömda "at"-tecknet @ och en s.k. URL-adress till en Web-sida. URL står för Uniform Resource Locator.

Den första delen av URL:en talar om vilket protokoll som skall användas. Normalt är det "http" men andra protokoll förekommer t.ex. "ftp" när man skall hämta filer och "news" när man skall till en s.k. nyhetsgrupp.

Andra delen är själva adressen (IP-adressen) till den dator eller server som man ska hämta informationen på. Mycket vanligt i Sverige är att denna adress börjar med "www" och slutar med huvuddomännamnet "se". Däremellan står vanligen ett företags domännamn. Det är samma domännamn som står på slutet framför "se" när man skickar e-mail till någon på detta företag. "se" står för landet Sverige. "fi" för Finland osv. I USA finns istället olika huvuddomännamn beroende på vad det gäller. För kommersiella sidor gäller "com". Ofta har företagen ett domännamn som är identiskt med företagets eget namn. T.ex. har
Microsoft URL-adressen http://www.microsoft.com/
Volvo URL-adressen http://www.volvo.se/
Adobe i Sverige URL-adressen http://www.adobe.se/
Adobe i USA URL-adressen http://www.adobe.com/
IDG i Sverige URL-adressen http://www.idg.se/
IDG i USA URL-adressen http://www.idg.com/

Man kan alltså ofta gissa URL-adressen till ett visst företags sidor.

Den tredje delen i URL-adressen är de kataloger (mappar) och till slut den fil som man skall till. Efter första delen skrivs när det gäller http och ftp "://" och efter andra delen "/". I exemplet nedan är "lemes" domännamnet och "renju" den mapp vari filen "index.html" ligger.

Det kan finnas flera undermappar. Mellan varje mapp och till slut själva filen finns ett snedstreck "/". Mer information om mappar finns på sidan 2.

Egentligen är bokstavsformen av en URL-adress en översättning av en siffergrupp t.ex. (126.231.158.2). Ibland ser man länkar till URL-adresser angivna med hjälp av en siffergrupp. Nedan finns också ett exempel på en sådan adress. Ibland står det ":80" i slutet av första delen av en adress. Det är standard att det ska stå så för att rätt "port" skall hittas men om man inte skriver något, vilket man vanligtvis inte gör, så fungerar det ändå. Om man emellertid inte använder standardtalet 80 så måste man skriva dit talet. Det är dock mycket ovanligt att man inte använder 80. Tilde-tecknet "~" hittar man ibland i början av tredje delen av en adress. Detta tecken ersätter en hel rad med mappar och undermappar fram till den slutliga mappen. Man slipper alltså skriva dit alla mapparna på vägen.

Om man döper sitt huvuddokument till index.html så kan man normalt hoppa över filnamnet i en fullständig URL-adress. Ibland kan filnamnet som kan uteslutas vara något annat än standarden index.html.

Om man hoppar över filnamnet och om det inte finns någon index.html-fil så kan man som standard när man använder Netscape se ett register över filerna i den mapp (katalog) som man har angivit. Emellertid har man ibland generellt tagit bort möjligheten för en besökare att använda sig av detta standardsätt att orientera sig i katalogernas (mapparnas) innehåll. Om standardfunktionen fungerar och om man inte vill att en besökare skall kunna se innehållet i en katalog så måste man alltså där lägga en fil med namnet index.html. Denna fil kan t.ex. innehålla texten att besökare inte har tillträde till mappens innehåll.

När man inte har fast uppkoppling till internet så har man ingen fast IP-adress. När man ringer upp sin Internet-leverantör så tilldelas man istället en tillfällig IP-adress.

En hypertextlänk till en fullständig s.k. URL-adress på Internet kan se ut så här:

<A HREF=" http://www.lemes.se/renju/index.html"> Renju International Federation</A>

eller så här:

<A HREF=" http://140.188.198.26:8080/~pbmserv/"> Richard W. Rognlies play by mail server </A>

A är elementnamnet och HREF är attributets namn. Efter ett attribut följer ofta ett "är lika med-tecken" samt citationstecken på båda sidorna om attributets "värde" (value). Här är URL-adressen attributets värde. För vissa attribut och värden behövs ej citationstecknen.

För att visa koden (märket) ovan korrekt i en Web-läsare måste man använda en teckenkod för vinkelparenterna (mindre än och större än tecknen) som avgränsar HTML-märkena. Även för vissa bokstäver och andra specialtecken fordras en särskild teckenkod (text entity).

Om dokumentet man skall länka till ligger i samma katalog som dokumentet man just är i behöver man bara göra en s.k. relativ länk dvs bara skriva filnamnet:

<A HREF="allasid.htm"> Denna länk går till registret visande alla sidorna</A>

Man kan göra länkar också till en viss plats på en viss sida. Man måste då först ge ett namn åt den plats dit man vill att länken skall gå. Det gör man med hjälp av A NAME. Överst på denna sidan finns koden <A NAME="topp">. I länken skall sedan efter filnamnet stå tecknet # följt av namnet på platsen. Om länken är till en plats på samma sida räcker det med enbart tecknet # följt av namnet på platsen.

<A HREF="#topp"> Denna länk går till toppen av dena sidan</A>

<A HREF="koderna.htm#0"> Denna länk går till en viss plats på sidan om elementen </A>

Om man inte skriver någonting som länk så leder länken i Netscape till en lista över innehållet i den aktuella mappen (katalogen). Man kan sedan härifrån leta bland filerna och även gå till andra mappar och sedan öppna något HTML-dokument eller någon bild. Om man t.ex. har flera bilder att välja på för ett dokument så är det smidigt att använda den här vägen. I registret som nämns nedan finns sådana länkar från varje mapp. I Windows- och MacIntoshversionerna av den här kursen har alla HTML-dokument filändelsen "htm" och alla bilder filändelserna "gif" eller "jpg".

<A HREF=""> Innehållet i den aktuella mappen </A>

Allmänt om den här kursen

Varje sida i den här kursen innehåller en upplysning om den här kursen och en rad som med ett specialtecken visar vem som har copyright.

Varje "vanlig" sida innehåller också en länk vidare till nästa sida samt till registret dvs en sida med en förteckning över de flesta sidorna i kursen. Här kan man se att det finns en huvudmapp (huvudkatalog) i vilken bl.a. denna startsida ligger. Huvudmappen har 4 undermappar (underkataloger): mapp1, mapp2, mapp3 och mapp4. Mapp1 har undermappen mapp11 och mapp3 har undermappen 31. Nästa sida som är sidan 1 ligger i mapp1.

Det finns också två alternativa register. Det ena är en innehållsförteckning samtidigt som det är ett register för dem som inte kan se tabeller i sin Web-läsare och det andra är "Stora Registret" som innehåller länkar till alla HTML-dokumenten i kursen.

Den här snabbkursen innehåller korta förklaringar och sidorna är hela tiden uppbyggda med enbart enkla grundläggande märken utan särskilt snygg design för att en nybörjare skall kunna sätta sig in i hur enkla men fungerande sidor är uppbyggda.

I kursen finns en sida med länkar till sidor på Internet med mer information om HTML och om Internet och till dokument med mera komplicerad uppbygnad och snygg design.

Allt om HTML finns naturligtvis inte i denna kursen som i huvudsak är en en nybörjarkurs. Om det emellertid hittas sådant som borde ha varit med i den här kursen men som inte är med så kommer sådan information att erbjudas på Internet på en ny "sidan 16". Information om var man hittar sådana uppdateringar finns på länksidan. En länk till sidan 16 finns redan i registret.

Normalt ska man använda den här kursen med hjälp av de vanliga Web-sidorna i kursen. De är små och därför enkla att handskas med. Om man emellertid vill skriva ut hela kursen på papper så kan det bli lite jobbigt med alla sidorna. Det är inte ovanligt att man erbjuder en samlingssida för utskrift. En sådan samlingssida finns också till den här kursen. Den kallas "Hela kursen" och det finns en länk från registret till denna sidan. Observera att på en sådan samlingssida är det flera av länkarna som inte fungerar eftersom sidorna är flyttade från sin egentliga mapp. Alla sidor har dessutom samma bakgrund. En del bearbetningar har dock gjorts när det gäller "Hela kursen" för att bilderna skall kunna skrivas ut.

När man skriver så kan man ofta välja vänster- och högermarginaler. I Netscape 2.0 kan man under "File" välja "Page Setup". Där är ofta normalinställningarna ungefär följande: För Left (vänstermarginalen) 1.25 cm och för Right (högermarginalen) 1.25 cm. Vill man spara papper så behåller man dessa inställningar. Kontrollera bara så att det går att använda papper med hål i med de inställningar du har. Det rekommenderas dock att man inte gör raderna bredare än 13 cm eftersom det annars inte blir så lätt att läsa texten.

Det finns en risk att en del sidor innehållande tabeller inte kommer med i sin helhet vid utskrift om man gör en Web-sida mindre på bredden. Därför finns en del sidor i kursen inte med i samlingssidan. I början av samlingssidan finns upplysningar om vilka sidor som finns med och vilka som inte finns med.

Även sidor med ganska breda bilder med text vid sidan om bilden är kritiska sidor t.ex. sidan 6. Om man väljer inställningarna Left 2.0 och Right 4.0 så fungerar det dock bra. Komplettera gärna en utskrift av samlingssidan med en separat utskrift av Stora Registret med inställningarna Left 1.25 och Right 1.25. Man kan i Netscape innan man skriver ut en sida under "File" välja "Print Preview". Där kan man förhandsgranska hur utskriften kommer att se ut.

Web-sidan "Hela kursen" innehåller inte riktigt alla sidorna. Vilka sidor som inte ingår är angivet överst på sidan "Hela kursen".

Man kan också använda sidan "Hela kursen" om man letar efter något t.ex. ett attribut som man inte kan hitta. Det blir ju jobbigt att söka i alla sidorna. I Netscape kan man söka efter text i ett dokument genom att trycka på knappen "Find". Sedan anger man bara vad man letar efter samt om man vill söka uppåt eller nedåt i dokumentet.

Den här kursen finns ursprunglingen på en diskett. Den disketten bör du inte använda under kursen eftersom det är lätt att av misstag ta bort den ursprungliga informationen. Om du inte redan har gjort det - kopiera över hela mappen "htmlkurs" till hårddisken och gör övningarna där. Disketten använder du som en säkerhetskopia.

Gå nu vidare till nästa sida och gör så hela tiden tills snabbkursen är slut med sidan 15 och länksidan för vidare studier.


Sidan 1

Det snabbaste sättet att göra en egen sida är att använda en annan liknande sida som mall. Därför kan du egentligen använda alla sidor som mallar. Glöm dock inte att spara om sidan med ett annat namn och att lägga den i rätt mapp innan du börjar använda sidan som mall. Annars förstör du ju den gamla sidan som kan behövas senare. Om man t.ex. ser någon sida "på Internet" som man skulle vilja efterlikna så sparar man sidan på sin egen dator och byter sedan ut det som bör bytas. Som nybörjare kan det emellertid vara förvirrande att direkt börja studera avancerade Web-sidor. Det är lättare att starta med att studera mindre avancerade sidor såsom sidorna i den här snabbkursen.

När man lägger upp sina sidor på Internet så kanske servern som filerna skall ligga på inte har samma operativsystem som den egna datorn. Dessutom kanske man vill att andra med andra operativsystem skall ladda ner just din fil från Internet. Minst problem får man då om man gör alla filnamn korta såsom DOS-standarden dvs med 8 tecken och efter dessa skall det komma en punkt och html (htm istället för html om man använder DOS och Windows 3.1). Använd inga mellanslag eller annorlunda tecken i filnamnen. Håll dig till små bokstäver (gemena) och siffror. Din dator kanske kan klara en länk till sidan.htm trots att sidan heter Sidan.htm men om din server är en UNIX-server så fungerar inte länken där. En viss server kan klara sidor med filändelsen htm från en Windows 3.x-användare medan en annan server kräver att man efter att ha skickat filen därefter döper om den så att den får filändelsen html t.ex. sidan.html. Då gäller det att alla länkar från andra sidor går till sidan.html och inte till sidan.htm.

I den här kursen har filändelsen htm använts för alla HTML-dokument. Denna filändelse fungerar i Windows 3.1, i Windows 95 och i MacIntosh.

De tre första bokstäverna i svenska språket betraktas som specialtecken precis som många andra tecken. Specialtecken måste normalt skrivas med hjälp av en teckenkod (entitet). När man gör sidor i Windows så behöver man inte översätta å, ä och ö till teckenkoden. Netscape och Internet Explorer t.ex. visar tecknen på rätt sätt utan att de har angivits med hjälp av teckenkoden. Och detta gäller även om man har en MacIntosh dator.

När man arbetar med en HTML-editor i MacIntosh så måste man emellertid använda specialtecknen för att kunna visa å, ä ,ö på rätt sätt. Ofta kan man i en HTML-editor få en automatisk översättning till teckenkoderna.

I en HTML-kod spelar det ingen roll om man använder gemena eller versaler. Man får dock ej göra mellanslag i ett element utan bara mellan element och attribut. I en teckenkod är det emellertid viktigt att man använder gemena och versaler korrekt.

Denna sidan liksom nästa ligger inte i huvudmappen utan i mapp1. Studera alla koder men särskilt hur länken från startsidan till denna sidan och länken från denna sidan till nästa sida i samma mapp skiljer sig. Studera ockå länken till registret som ligger i huvudmappen .

På många sidor anges vilka vilka element och attribut som har använts. På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, BODY, H1, BR, P, A HREF, I.

Undersök nu om du inte har gjort det tidigare hur din HTML-editor fungerar. Försök sedan med hjälp av editorn att göra ett enkelt HTML-dokument med hjälp av de koder som du har lärt dig på startsidan och på den här sidan. Om du har svårt att komma igång, starta då med minimallen. Filen är "minimall.htm" och den ligger i huvudkatalogen .

Nu skall du spara denna sidan och eventuellt också startsidan under nya namn men i samma katalog (mapp) som tidigare. Välj t.ex. namnen sidan1a.htm och starta1.htm och experimentera sedan med att ta bort vissa texter och skriv dit nya egna. Testa också med att ta bort och lägga till vissa koder. Den här övningen måste du fortsätta med att göra efter varje genomläst sida som innehåller nya koder. Att arbeta praktiskt med egna experiment efter genomläsningen av varje sida är helt enkelt nödvändigt om du skall få en varaktig inlärning. Det blir också en helt annan behållning om man märker att de koder som man själv har gjort verkligen fungerar.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.


Sidan 2 med en rubrik på nivå 1

Det finns rubriker i sex nivåer.

Det här är en rubrik på nivå 2

Det här är en rubrik på nivå 3

Det här är en rubrik på nivå 4

Listor har egna element. En onumrerad lista har startmärket <UL> och slutmärket </UL>. Varje post på listan föregås av märket <LI>. För en numrerad lista används OL istället för UL. Här följer en onumrerad lista som visar några element och attribut som du nu kan placera rätt.

Här visas en numrerad lista:

Sidorna i den här snabbkursen

 1. visar hur elementen ser ut och fungerar
 2. ger korta förklaringar till hur koderna fungerar
 3. kan fungerar som mallar som du kan kopiera och göra om till egna sidor
 4. vill uppmuntra till aktiv inlärning

Studera koderna till listorna.

Alla filer i en dator finns i olika mappar eller med ett annat namn kataloger. Varje mapp kan bestå dels av andra mappar och dels av filer. I "Filhanteraren" i "Huvudgrupp" i Windows 3.x kan man skapa nya (och förändra gamla) kataloger. Markera katalogen som ska vara huvudkatalog. Välj därefter Arkiv och Skapa katalog. I Windows 95 väljer man "Den här datorn" eller vad du nu har döpt denna mapp till. Man väljer sedan mappen för hårddisken och klickar tills man hittar den mapp som ska vara huvudmapp. Välj sedan Arkiv och Skapa Mapp.

Sidan 3 ligger i Mapp 2. Sidan 1 och sidan 2 ligger i mapp 1. Både mapp 1 och mapp 2 ligger i mappen htmlkurs dvs de har htmlkurs som huvudmapp. När man gör en länk till en sida i samma mapp som det dokument man är i så skriver man inom citationstecknen enbart filnamnet t.ex från den här sidan till sidan 1 "sidan1.htm".

När man gör en länk till ett dokument som ligger i mappen ett steg uppåt dvs till huvudmappen för den mapp detta dokument ligger i t.ex. från den här sidan till registret i huvudmappen htmlkurs så skriver man "../allasid.htm". De två punkterna använder man i datasammanhang för att gå uppåt. Kanske har du någon gång i DOS skrivit CD.. för att gå uppåt i hierarkin.

När man gör en länk till ett dokument som ligger i en annan mapp som ligger i samma huvudmapp så måste man först gå upp till huvudmappen och sedan ner i nästa mapp. Om man vill till sidan 3 i mapp 2 så skriver man t.ex. "../mapp2/sidan3.htm".

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, BODY, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, H3, UL, OL, LI.

Spara om den här sidan som sidan2a.htm i mapp 1. Experimentera med sidan och gör sedan en egen sida med namnet sidan2b.htm i samma mapp. Sidan skall innehålla en onumrerad och en numrerad lista. Försök också att göra länkar till sidan 2 och sidan 3 samt till startsidan i huvudmappen.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.


Sidan 3


Med elementet HR kan man göra ett snyggt streck under t.ex. en rubrik precis så som ses ovan. Strecket följer sidans bredd precis som texten. Precis som när det gäller BR så behövs bara ett märke.

Man kan också göra ett streck med hjälp av en bild. Längre ner på den här sidan finns två sådana streck. Dessa streck följer inte sidans bredd. Studera koden till bilderna som ligger i huvudmappen HTML. Elementet är IMG och attributet här är SRC.

Sidan 4 ligger i mapp 2 dvs i samma mapp som denna sidan.

En bild kan också vara en länk. Studera koden för följande små bilder och prova att klicka på några av dem. Många använder bilder som länkar för att det ser trevligare ut än med text. Problemet är väl bara huruvida läsaren av sidan associerar en bild till samma sorts information som den som har gjort sidan.

Egna kommentarer

Ibland vill man skriva egna kommentarer i ett dokument som inte syns i Web-läsaren. Varje sådan kommentar börjar med <!-- och slutar med -->. En sådan här kommentar kan man t.ex göra i huvudet.
I detta dokuments huvud finns just denna kommentar:
<!-- created: 1996-04-22 15:21:00 -->

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, BODY, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, HR, IMG SRC.

Alla mapparna mapp1, mapp2, mapp3 och mapp4 är undermappar till mappen htmlkurs. Mapp31 är en undermapp till mapp3. Spara nu om den här sidan som sidan3a.htm i mapp2. Gör sedan nya länkar från bilderna. Böckerna skall ge en länk till filen editbrow.htm i huvudmappen htmlkurs. Huset skall ge en länk till sidan8.htm i mapp3. Frågetecknet skall ge en länk till filen sidan15.htm i mapp4. Nyheter skall ge en länk till filen exemp2b.htm i mapp31.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.


Sidan 4

Ibland vill man göra en lista för att förklara olika ords betydelse. Då kan man göra en definitionslista:

DL.../DL
Element för termer och deras definitioner
DT
Element för termen som definieras i en ordlista
DD
Element för definitionen av en term i en ordlista

I definitionslistan görs ett indrag för definitionen. Det går att göra indrag i vanlig text också med hjälp av elementet BLOCKQUOTE.

Det viktigaste i ett HTML-dokument är innehållet.

Tommy Maltell

Citatet ovan är troligen kursivt och namnet på raden under har fått ett indrag.

Det går att få kursiv stil så här också.
Troligen visas det här med fetstil.
Men det här är absolut i fetstil.

Vad är då skillnaden?

Det finns två typer av element för att formatera texten.

Logiska element - Idiomatic Elements
som anger syftet med texten t.ex. att texten är ett citat.
Fysiska element - Typographic elements
som liknar vanliga ordbehandlingsformat t.ex. fetstil och kursiv stil. Logiska element kan visas på olika sätt i olika Web-läsare. Den finns fler logiska element än fysiska.

CITE - Ett logiskt element
Den som har gjort sidan vill poängtera att detta är ett citat men överlåter åt användaren (Web-läsaren) att bestämma hur citatet skall visas. Normalinställningen för citat är kursiv stil.
I - Ett fysiskt element
Den som har gjort sidan vill absolut att texten visas kursivt
STRONG - Ett logiskt element
Den som har gjort sidan vill poängtera denna text som mycket viktig men överlåter åt användaren (Web-läsaren) att bestämma hur texten skall visas. Normalinställningen är fetstil.
BOLD - Ett fysiskt element
Den som har gjort sidan vill absolut att texten visas i fetstil
EM - Ett logiskt element
Den som har gjort sidan vill betona texten men överlåter åt användaren (Web-läsaren) att bestämma hur citatet skall visas. Normalinställningen för citat är kursiv stil.
Enligt HTML - 2.0 standarden finns följande Idiomatic Elements:
CITE, CODE, EM, KBD, SAMP, STRONG och VAR.

Enligt HTML - 2.0 standarden finns följande Typhographic Elements:
BOLD, ITALIC och TT. I HTML 3 tillkommer U för understruken text.

Vanligen översätts Idiomatic Elements som ibland kallas Semantic tags med logiska element eller logiska formatmärken.
På samma sätt översätts vanligen Typhographic Elements som ibland kallas Physical tags med fysiska element eller fysiska formatmärken.

Tyvärr används ibland det engelska ordet "logical" för en grupp av element. I denna gruppen ingår bl.a. CODE, VAR, SAMP, och CITE samt en del nya element som ingår i HTML 3.
Det engelska ordet "physical" används då för en annan grupp av element. I denna gruppen ingår bl.a. KBD, EM, B, TT, STRONG, I, U samt en del nya element som ingår i HTML 3.

CODE, SAMP och VAR är element främst avsedda för dem som arbetar med dataprogram och är därför inte så intressanta för vanliga användare.

CODE
används för programkod och visas med skrivmaskinstext
SAMP
används för "computer status messages" och visas med skrivmaskinstext
VAR
används för variabler som ska bytas ut i instruktioner och visas i kursiv stil

Vanligen rekommenderas man att inte använda fysiska element. En viktig idé med HTML är att man märker ut strukturen i sitt dokument och inte typografin. Dessutom ger logiska element information som kan användas av andra program än Web-läsare. För en nybörjare kan det dock kännas enklare att använda fysika element som mer påminner om vanlig ordbehandlingsformatering. Många använder också fysiska element trots rekommendationerna.

Teckensnitt

Det finns två typer av teckensnitt på en Web-sida. Vanlig text visas med ett proportionellt typsnitt. Tecknen tar olika utrymme på bredden. Ett "i" tar mindre plats än ett "m". Med hjälp av det fysiska elementet TT som ska ge "skrivmaskinstext" eller det logiska elementet KBD som ska ge "tangentbordstext" kan man få en text med fast teckenbredd dvs. alla tecken tar samma utrymme på bredden. Sådana teckensnitt är lämpliga för matematiska uppställningar.

PRE är ett element som används när man vill infoga en förformaterad text. PRE-text visas i Web-läsaren så som texten visas i HTML-Editorn. Även PRE-text skrivs vanligtvis med tecksnitt med fast breddsteg. Läs mer om PRE på nästa sida.

Även i ett e-mailprogram kan man ställa in vilket teckensnitt man vill använda. När det gäller e-mail så rekommenderar jag att man använder fast teckenbredd. Om t.ex. någon har gjort en primitiv bild i ett e-mail så kan bilden bli förvrängd om man t.ex. använder Times New Roman som är ett mycket vanligt teckensnitt i ordbehandlare.

När det gäller Web-sidor är det normala att användaren bestämmer med vilka teckensnitt texten på hela sidan skall visas. Om man som användare inte bestämmer något så brukar Times New Roman vara standard för proportionella typsnitt och Courier New eller Courier för fast teckenbredd. Det går att välja ett teckensnitt som visas med fast teckenbredd också för den vanliga (proportionella) texten. Testa gärna dina inställningar. I Netscape väljer man först Options sedan General Preferences och Preferences samt till slut Fonts.

När man gör en Web-sida för Internet Explorer 2.0 så kan man göra så att olika typsnitt gäller för olika delar av samma sida. Läs vidare om detta på sidan 14. Här visas ett luffarschackparti med hjälp av elementet PRE.

   A B C D E F G H J K L M N O P 

 15 - - - - - - - - - - - - - - - 15
 14 - - - - - - - - - - - - - - - 14
 13 - - - - - - - - - - - - - - - 13
 12 - - - - - - - - - - - - - - - 12
 11 - - - - - - - - o - - - - - - 11
 10 - - - o - - o x x - - - - - - 10
  9 - - - - x - x - o - - - - - -  9
  8 - - - o x x x x o o - - - - -  8
  7 - - - - x - x o o - - - - - -  7
  6 - - - o x - o x x - - - - - -  6
  5 - - - - - - - - o - - - - - -  5
  4 - - - - - - - - - - - - - - -  4
  3 - - - - - - - - - - - - - - -  3
  2 - - - - - - - - - - - - - - -  2
  1 - - - - - - - - - - - - - - -  1

Här visas rad 8 i partier ovan först med hjälp av TT, sedan med hjälp av KBD och till sist som vanlig proportionell text som man vanligen har valt skall vara proportionell.

8 - - - o x x x x o o - - - - - 8

8 - - - o x x x x o o - - - - - 8

8 - - - o x x x x o o - - - - - 8

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, BODY, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, CITE, BLOCKQUOTE, DL, DD, DT, PRE, TT, KBD.

Spara om den här sidan som sidan4a.htm. Ta bort elementet PRE och försök visa luffarschackpartiet utan att använda PRE t.ex. med hjälp av TT och BR. Gör sedan ett försök att göra en egen sida. Studera ett exempel på en sida i Web-läsaren och försök att skapa en liknande sida själv i en HTML-editor (eller i en vanlig ordbehandlare). Här är exempel 1. Texterna och filnamnen utan koderna i exempel 1 finns här. Om du inte hinner att skriva all text själv kan du istället lägga till koderna till dessa texter så att dokumentet ser ut som Exempel 1. Spara gärna om sidan först under ett annat namn ifall du vill använda textdokumentet igen senare.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.


Sidan 5

En tabell var förr svårt att visa på en Web-sida. Mer än ett mellanslag blir i HTML enbart ett mellanslag och tabulatorfunktioner har inte heller kunnat fås med hjälp av någon kod. Tidigare fick man ta till elementet PRE för förformaterad text som kan liknas vid en "icke-kod". Man visar helt enkelt texten så som den ser ut utan märken. Tänk på att när man använder PRE blir det ingen automatisk radbrytning. Raden blir så lång som den är. Gör inte raderna för långa. Då kan text långt ut till höger försvinna vid utskrift. Här följer en tabell där PRE används.

Resultat från spjuttävlingen:
1. Anders Andersson  Anderstorp  79,67 m
2. Bertil Bengtsson  Bjuv     77,45 m
3. Sven Svensson   Sala     75,32 m

Om man har väldigt bråttom och inte hinner redigera när man ska publicera en sida så kan man använda elementet PRE. Det går att använda elementet B och länkar inne i en PRE-text.

Fr.o.m. Netscape 1.1 kan tabeller visas på ett snyggare sätt. Tabeller kan också ses i en del andra Web-läsare t.ex. Internet Explorer (Utforskaren) från Microsoft. Även om inte alla Web-läsare kan visa tabeller så används tabeller idag väldigt mycket. Om man gör en tabell så kan det vara bra om man upplyser om det så att de som inte kan se tabellen förstår detta. Man kan även erbjuda alternativ till dem som inte kan se tabellen t.ex. en tabell gjord med elementet PRE. Här visas en tabell:

Resultat från spjuttävlingen

Placering Namn Ort Resultat
1. Anders Andersson Anderstorp 79,67 m
2. Bertil Bengtsson Bjuv 77,45 m
3. Sven Svensson Sala 75,32 m
4. Bengt Jansson   62,48 m

I HTML finns en teckenkod för "non-breaking space" (&nbsp;) som används istället för mellanslag om man vill att två ord absolut ska stå på samma rad. Denna teckenkod ger alltså inget synligt tecken. En cell i en tabell utan innehåll får inget djup och den ser därför inte bra ut. Om man lägger in teckenkoden för "non-breaking space" i en tom cell så ser den genast bättre ut. Orten för 4:an i spjuttävlingen är ej känd och i den cellen har ovannämnda teckenkod lagts in.

Teckenkoden för "non-breaking space" kan också användas för att skapa indrag med varierande storlek.

Innan man lägger upp en sida på Internet bör man kontrollera hur den ser ut i flera olika Web-läsare. Man bör gärna kontrollera i minst en läsare av lite äldre version t.ex. Netscape 1.0. Många användare har emellertid tillgång till de senaste versionerna varför man kanske inte ska överdriva hänsynen till de som använder gamla versioner. Att göra alltför många varianter av en sida kan också vara arbetsamt i längden.

Studera noga hur tabellerna är uppbyggda. Här kommer några korta ord om hur en enkel tabell är uppbyggd.

CAPTION är attributet för rubriken och TR för en rad
TH nr 1 innehåller första kolumnrubriken TH nr 2 innehåller andra kolumnrubriken osv
TD nr 1 innehåller första cellen i kolumn 1 TD nr 2 innehåller första cellen i kolumn 2
Denna TD innehåller andra cellen i kolumn 1 Denna TD innehåller andra cellen i kolumn 2
Varje tabell inringas av TABLE TABLE BORDER ger ramar

Längre fram i kursen samt på tabellsidan finns fler exempel på tabeller.

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, BODY, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, PRE, TABLE BORDER, CAPTION, TR, TH, TD.

Spara nu om sidan under namnet sidan5a.htm . Experimentera sedan med att ändra i tabellerna. Lägg till en ny rad med placering 5 i spjuttävlingen. Hitta själv på namn och resultat. Försök också att lägga till ytterligare en kolumn genom att lägga till en ny cell på varje rad. I kolumnrubriken skriver du t.ex. "Bästa tidigare placering". Ta bort teckenkoden för "non-breaking space" när det gäller orten för 4:an och undersök vad som händer.

Gå sedan vidare till nästa sida.

Länk till registret.


Sidan 6

Den här sidan har en gul bakgrundsfärg. Varje färg har ett RGB-värde. Man kan också använda en bild som bakgrund. Bakgrundsfärgen visas inte i alla Web-läsare.

RGB står för grundfärgerna: röd, grön, blå. Alla färger kan beskrivas med grundfärgerna. Varje grundfärg har 256 steg från 0 till 255. Om en grundfärg inte alls ingår är värdet 0 och om den ingår maximalt är värdet 255. För att ange värdet av grundfärg används det heximala talsystemet där det finns 16 "siffror". När de tio första vanliga siffrorna har tagit slut använder man de första bokstäverna i alfabetet.

Decimala talsystemet Hexadecimala talsystemet
     0           0
     1           1
     2           2
     8           8
     9           9
    10           A
    11           B
    12           C
    13           D
    14           E
    15           F
    16          10  
    17  (1x16+1)     11
    188 (11x16+12)    BC 
    255 (15x16+15)    FF 
För att beskriva hur mycket som ingår av varje grundfärg behövs alltså 2 hexadecimala siffror. Ett RGB-värde beskrivs på formen rrggbb där rr, gg och bb är de hexadecimala talen för respektive grundfärg (rött, grönt, blått). Hela RGB-värdet föregås av tecknet #. Detta tecken brukar kallas en brädhög eller ett staket.

Startmärket för några vanliga färger som bakgrund

<BODY BGCOLOR="#FF0000"> = Röd 
<BODY BGCOLOR="#00FF00"> = Grön
<BODY BGCOLOR="#0000FF"> = Blå
<BODY BGCOLOR="#FFFF00"> = Gul
<BODY BGCOLOR="#000000"> = Svart
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> = Vit
<BODY BGCOLOR="#FF8800"> = Orange
<BODY BGCOLOR="#FF00FF"> = Lila
<BODY BGCOLOR="#C0C0C0"> = Grå
<BODY BGCOLOR="#FF00FF"> = Anilinröd,magenta
<BODY BGCOLOR="#00FFFF"> = Cyan
<BODY BGCOLOR="#A62A2A"> = Brun
<BODY BGCOLOR="#8C7853"> = Brons
<BODY BGCOLOR="#B87333"> = Koppar
<BODY BGCOLOR="#5C4033"> = Mörkbrun
<BODY BGCOLOR="#2F4F24"> = Mörkgrön
<BODY BGCOLOR="#871F78"> = Mörk purpur
<BODY BGCOLOR="#CD7F32"> = Guld
<BODY BGCOLOR="#E6E8FA"> = Silver
<BODY BGCOLOR="#3299CC"> = Himmelsblå
<BODY BGCOLOR="#BC8F8F"> = Skär
<BODY BGCOLOR="#FF7F00"> = Alt orange
<BODY BGCOLOR="#8E236B"> = Katanjebrun
<BODY BGCOLOR="#A8A8A8"> = Ljusgrå
<BODY BGCOLOR="#ADEAEA"> = Turkos
<BODY BGCOLOR="#4F2F4F"> = Violett
<BODY BGCOLOR="#99CC32"> = Gulgrön

BODY är elementnamnet och BGCOLOR atributets namn. Färgen är attributets värde.

I många editorer kan man snabbt få fram de hexadecimala koderna genom att klicka på någon färg som visas. Om du har Netscape 3.0 eller Internet Explorer 3.0 så kan du se en tabell med flera färger på
färgsidan. Från länksidan kan du finna flera sidor på Internet där man kan experimentera med färger och hitta de hexadecimala koderna.

Egentligen ska man idag hålla sig till HTML2 som är högsta beslutade standard. Många använder idag emellertid även andra element och attribut. På elementsidan finner du en lista visande flera element (elementnamn).

På sidan med elementen används också länkar inom samma sida. Platsen dit man vill ge en länk får ett namn. Man ger sedan en länk till detta namn och före namnet skriver man tecknet #. På sidan med elementen finns också en speciell lista för korta poster som har gjorts särskilt kompakt. Attributet COMPACT fungerar ej i alla Web-läsare. Titta på koderna på sidan.

På de följande sidorna ska några av utökningarna som används visas.

Bilden är här med hjälp av attributet ALIGN=RIGHT placerad till höger om texten. HSPACE=10 ger ett tomt utrymme bredvid bilden. VSPACE=10 ger ett litet tomt utrymme över och under bilden. Ett annat sätt att få ett litet utrymme mellan bilderna är att emellan dem lägga in ett "non-breaking space"-tecken.

Om den här sidan hade funnits på en server uppkopplad till Internet skulle man lika gärna här ha kunnat göra en länk till en annan bild någon annanstans i världen så att den visades i just det här dokumentet. Det är bara att ändra den relativa adressen som här används till en absolut URL-adress till någon bild i en annan dator.

Vem visas på bilden? Det är Takayama Goraku, den första japanska meijin (mästare på livstid) i spelet renju.


Nu kommer bilden med hjälp av ALIGN=LEFT till vänster om texten. Attributen ALIGN=LEFT och ALIGN=RIGHT kan också användas som attribut till elementet HR. HSPACE=10 ger ett tomt utrymme bredvid bilden. VSPACE=10 ger ett litet tomt utrymme över och under bilden.

GIF och med de senaste Web-läsarna också JPEG (JPG) är grafikformat som man kan använda till bilder på en Web-sida. Elementet BR kan i Netscape ha attributet CLEAR. CLEAR=LEFT innebär att dn nya raden börjar vid sidans vänstra marginal, precis nedanför bildens undre kant. Motsvarande gäller för CLEAR=RIGHT. CLEAR=ALL som har använts på den här sidan funger bra om man som här har bilder både till vänster och höger. Det går också att använda tabeller för att placera bilder till höger och vänster om text.

Bilden visar Takagi Rakuzan, en annan japansk meijin i spelet renju.


På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, BODY BGCOLOR, H1, BR, P, A HREF, PRE, I, IMG SRC ALIGN=RIGHT VSPACE, IMG SRC ALIGN=LEFT HSPACE.

Spara nu om sidan som sidan6a.htm och byt sedan till vit bakgrundsfärg. Testa också med ytterligare någon annan bakgrundsfärg. Experimentera också med bilderna. Flytta den översta bilden så att den kommer till vänster om texten och den nedre bilden så att den kommer till höger om texten. Ta bort CLEAR=ALL och VSPACE och HSPACE och se vad som händer. Ersätt VSPACE med ett "non-breaking space"-tecknet och se vad som händer.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.


Sidan 7

Den här sidan har en bild som bakgrund. Bilden är liten. När bilden används som bakgrund upprepas den precis som när man tapetserar med en mönstrad tapet så att den bildar en bakgrund i hela dokumentet.

Egna bilder kan man få på många sätt. Ett vanligt foto kan med en bildläsare (scanner) överföras till en bildfil. Om programmet man använder inte kan spara bilden i jpg- eller gifformat så måste man konvertera bilden till någon av dessa format. Det kan man t.ex. göra i programmet Lview som finns att hämta på Internet. Se vidare på länksidan. Man kan också överföra ett vanligt foto till en bildfil genom lämna in negativen till en fotoaffär för att överföras till en Kodak foto-CD. Med hjälp av en digital kamera kan man ta foton som direkt blir bildfiler.

Man kan också rita egna bilder i något ritprogram. Om inte filen kan sparas i något av de ovannämnda formaten så måste den naturligtvis konverteras. Om man inte vill framställa bilderna själv så kan man faktiskt hämta mängder av bilder på Internet. På länksidan finns länkar till en del sådana platser på Internet. På Pixelsight-sidorna kan man dessutom göra egna texter till färdiga standardbilder och sedan spara dessa (I Netscape genom att trycka på höger musknapp).

I detta dokument är textens färg ändrad. I Netscape kan man välja att använda de färger på text och länkar och bakgrunder som den som har gjort Web-sidan har tänkt sig, men man kan också ändra till andra färger och bakgrunder som man som användare föredrar. Som editerare är det viktigt att vara medveten om denna möjlighet för användaren.

Man kan som användare också välja att inte ladda ner de bilder som hör till sidan för att snabbare kunna få fram viktig text och viktiga länkar för att kunna gå vidare t.ex. om Internet vid tillfället är långsamt. Detta är en mycket användbar funktion. Därför kan det vara oförnuftigt att visa sin viktigaste information i bilder och att använda bilder som länkar till egen fortsatt information. Om man har gjort sidan sådan så måste ju den som läser sidorna sitta för att vänta på dessa i och för sig onödiga bilder bara för att kunna gå vidare till viktig information. Många tröttnar vid sådan väntan om informationen man vill åt inte upplevs som absolut nödvändig.

Med hjälp av elementet FONT har rubriken gjorts större än vad man kan göra med hjälp av elementet H1. H1 byter alltid rad. Det gör inte FONT. Därför har BR lagts till efter rubriken. Även storleken på texten har på denna sidan gjorts olika stor framför allt i första stycket med hjälp av elementet FONT. Normalläget är 3 och man kan välja att ändra till 1-7 där 7 är störst. Man kan ändra siffran eller använda plus-tecknet eller minus-tecknet i relation till bassiffran som normalt alltså är är 3. Man kan nämligen i början av dokumentet med hjälp av elementet och attributet BASEFONT SIZE= välja en annan bassiffra för hela dokumentet.

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, BODY BACKGROUND, FONT.

Spara nu om sidan som sidan7a.htm. Byt bakgrunden till någon av bakgrunderna jeweled.gif eller gscales.gif som finns i huvudmappen htmlkurs. Experimentera sedan med att ändra på textens storlek på några olika ställen med hjälp av FONT. Experimentera med att i din Web-läsare ställa in din egen bakgrund till vitt som alltid skall gälla oavsett vad den som har gjort sidan har tänkt sig. Ändra eventuellt också färgen på texten och länkar. En sådan inställning kan ibland vara bra om man vill få en läsvänlig utskrift av en intressant sida med väldigt mörk bakgrund.

Om du har Netscape, välj då under Options och General Preferences i Colors att ändra bakgrunden till custom och vit och sätt kryss i rutan för "Always Use My Colors". Se nu vad som händer med bakgrunden på både sidan 6 och sidan 7. Ändra sedan tillbaka igen till default för bakgrunden och klicka i rutan för "Always Use My Colors" så att krysset försvinner.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.


Sidan 8


Den horisontella linjen har gjorts tjockare med hjälp av attributet SIZE (HR SIZE=15) och första bokstaven i den här meningen har gjorts större och den har fått en annan färg.

Den här texten forsätter lite längre ner i samma spalt. Med hjälp av tabeller kan man lätt få två spalter. Den möjligheten används mycket. Det här är spalten till höger. Om man använder bara TABLE, och inte TABLE BORDER, eller skriver TABLE BORDER=0 dvs inte visar ramen runt tabellen så ser man inte att det egentligen är en tabell.

Det går att välja nytt stycke också i en cell. För att ändra på spalternas bredd har WIDTH använts. WIDTH för att ändra spalternas bredd fungerar ej i Internet Explorer. Dessutom har VALIGN=TOP använts för att texten skall börja överst i cellen.

För att avståndet mellan cellerna skall bli lite större har CELLSPACING=n (där större heltal n betyder större avstånd) använts och dessutom har avståndet från cellens innehåll till cellkanten utökats med CELLPADDING=n.

tabellsidan finns fler exempel på tabeller.

Ändra storleken på bilder

Med hjälp av WIDTH för bredd och HEIGHT för höjd kan man ändra storleken på en bild.Antingen anger man storleken i pixlar (bildpunkter) som här eller i procent. Attributet WIDTH kan också användas för HR. Här har storleken på bilderna på sidan 3 ändrats. Med HSPACE har ett mellanrum mellan bilderna skapats. Kontrollera koderna.

Det finns en särskild version av filformatet GIF som kallas GIF89A. I detta format kan man göra delar av en bild genomskinliga (transparenta). Principen är att en av färgerna som ingår helt enkelt inte ritas ut. Det finns flera program på Internet i vilka man kan göra sådan här bilder t.ex. Lview. På länksidan hittar du länkar till sådana program.

Med hjälp av LOWSRC (t.ex. IMG SRC="bild1.gif" LOWSRC="bild2.jpg") kan man lägga in en liten bild som först laddas in och visas. När den riktiga bilden är laddad så visas denna istället. Med hjälp av WIDTH och HEIGHT kan man reglera så att båda bilderna är lika stora. Den första bilden som visas får naturligtvis då en mycket sämre kvalitet.

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, H1, BR, P, A HREF, I, HR SIZE, TABLE, TR, TD, FONT.

Spara om sidan som sidan8a.htm och experimentera sedan med att ändra på spalternas bredd. Ta bort VALIGN=TOP och se vad som händer. Ändra på värdena i CELLSPACING OCH CELLPADDING. Ändra BORDER=0 till t.ex BORDER=5 och se vad som händer. Ändra också storleken på bilderna genom att ange olika värden för WIDTH och HEIGHT både i pixlar (pixels) och i procent. Gå sedan till tabellsidan. Studera de olika tabellerna och spara sedan om tabellsidan under namnet tabelsi1.htm. Experimentera med att ändra på tabellerna som fungerar i Netscape 1.1.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.


Sidan 9

Rubriken liksom bilden som visar världsmästaren i renju, Norihiko Kawamura, har centrerats med elementet CENTER.

Följande koder har använts för att ändra färgen på bakgrunden, texter och länkar

BGCOLOR="färg"
Bakgrundsfärg
TEXT="färg"
Färgen på all vanlig text
LINK="färg"
Färgen på alla ej besökta länkar
VLINK="färg"
Färgen på alla besökta länkar
ALINK="färg"
Färgen som en länk får när man klickar på den
Den här texten blinkar

NOBR kan användas om man absolut inte vill att en radbrytning ska ske. Nackdelen är att texten som är för långt åt höger ej kommer med vid en utskrift. I stycket nedan om onumrerade listor har NOBR använts så att UL TYPE=DISC och LI TYPE=SQUARE inte radbryts mitt i koden. Här följer ett exempel där radbrytning inte sker i en lång rad:

Den här texten fortsätter hela tiden åt höger utan att någon radbrytning kommer att ske. Den här texten visas ej vid utskrift.

Nu visas samma stycke igen utan NOBR dvs radbrytningen bestäms av storleken på fönstret eller av inställningarna av utskriften.

Den här texten fortsätter hela tiden åt höger utan att någon radbrytning kommer att ske. Den här texten visas ej vid utskrift.

Man kan också använda "non-breaking-space" teckenkoden för att undvika radbrytning mellan två ord.

Med WBR mitt i ett ord kan man tala om att ordet får delas upp just här om det är nödvändigt. I exemplet nedan finns det ett <WBR> mellan cacheminnes och inställningarna. Ändra nu på fönstrets bredd så att en radbrytning sker.

I en Web-läsare måste man ibland rensa cacheminnet. Det gör man under cacheminnesinställningarna.
I en Web-läsare måste man ibland utöka cacheminnet. Då måste man veta var man hittar cacheminnesinställningarna.

I nedanstående mening ligger WBR inne i NOBR i samma mening som ovan så att det blir en radbrytning i alla fall i meningen inne i NOBR, men jag har själv bestämt var radbrytningen skall ske.

Den här texten fortsätter hela tiden åt höger utan att någon radbrytning kommer att ske. Den här texten visas ej vid utskrift.

Onumrerade listor

Man kan ha listor inuti andra listor. De olika listorna får då olika utseende vad gäller punkterna. Den första listnivån får en fylld cirkel (DISC), den andra en ofylld cirkel (CIRCLE) och den tredje en ofylld ruta (SQUARE). Man kan själv ändra på detta genom att skriva UL TYPE=SQUARE eller UL TYPE=DISC osv. för varje lista. Det går tom att ändra utseendet för en speciell rad med t.ex. LI TYPE=SQUARE.

Ibland kan det se lite olika ut på bildskärmen jämfört med vid utskrift. Ibland visas DISK som en fylld cirkel, CIRCLE som en ofylld ruta, och SQUARE som en fylld ruta. Exempel:

Normalutseende för tre nivåer av listor i listor

Här gäller för Sveriges städer UL TYPE=DISC

Här har Göteborg LI TYPE=CIRCLE och Belgien LI TYPE=DISK

LI TYPE=CIRCLE för Göteborg påverkar också listtypen för Malmö och LI TYPE=DISK för Belgien påverkar också listtypen för Frankrike.

Numrerad lista

Med hjälp av t.ex OL START=4 kan man låta numreringen börja på ett visst nummer.

Man kan ändra utseendet på numreringen. Normalt gäller vanliga tal. Man kan ändra till följande fyra typer:

Ändringar anges med TYPE. T.ex. OL TYPE=I ger romersk numrering. Om man vill använda START fast att man använder t.ex TYPE=A så skall man ändå skriva det vanliga talet efter START dvs t.ex. START=3. Exempel:

Här används ej TYPE men START=15

 1. Anders
 2. Britta
 3. Carl
 4. David
 5. Erik
 6. Fabian
 7. Gustav
 8. Henrik

Här är TYPE=A och START=3

 1. Anders
 2. Britta
 3. Carl
 4. David
 5. Erik

Här är TYPE=a och START=7

 1. Anders
 2. Britta
 3. Carl
 4. David
 5. Erik
 6. Fabian

Här är TYPE=I och START=45

En del Web-läsare klarar ej att visa de långa romerska talen korrekt. Talen skrivs ihop med namnen. I en del Web-läsare blir listan inte lodrät vid långa tal.
 1. Anders
 2. Britta
 3. Carl
 4. David
 5. Erik
 6. Fabian
 7. Gustav
 8. Henrik
 9. Ingvar

Här är TYPE=i och START=9

 1. Anders
 2. Britta
 3. Carl
 4. David
 5. Erik
 6. Fabian
 7. Gustav
 8. Henrik
 9. Ingvar
 10. Jakob
 11. Kurt
 12. Lars
Dessa listor är ett utmärkt exempel på hur olika innehållet kan se ut i olika Web-läsare.

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, BODY BGCOLOR, CENTER, IMG SRC, BLINK, NOBR, WBR, UL TYPE, OL TYPE START.

Spara nu sidan som sidan9a.htm. Ta bort centreringen av rubriken och bilden. Centrera något annat på sidan. Ändra på bakgrundsfärgen liksom färgerna för texter och länkar. Låt någon annan text blinka. Experimentera genom att ändra på TYPE och START i de olika listorna. Jämför hur listorna ser ut på bildskärmen och vid utskrift.

Studera sedan återigen ett exempel och försök att åstadkomma en liknande sida. Studera sedan dina märken och jämför dem med märkena i exemplet. Gå alltså till Exempel 2.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.


Sidan 10 - Formulär


Skicka ett meddelande genom att fylla i ett formulär

Elementet FORM tillhör standarden HTML2. Den vanligaste användningen av detta element är ett formulär som ifylls av besökaren på en Web-sida. När formuläret är ifyllt skickas det till en e-mailadress. Ett sådant förfarande kräver ett s.k. cgi-program på servern där Web-sidan finns. Utan ett cgi-program på en server som du själv har tillgång till går det inte att testa hur det här fungerar. Därför är just det här momentet i kursen enbart beskrivande. Om du har tillgång till en server och vill lägga in ett fungerande sådant formulär på en sida, så fråga webmastern för servern vilket cgi-program som används och hur just det fungerar. På
formulärsidan visas ett testformulär och här visas hur ett ifyllt svar kan se ut när det kommer som e-mail. CGI-program kan vara olika och här visas hur ett HTML-dokument ser ut som fungerar med ett visst program som jag själv använder.

Titta på HTML-koderna. Här följer några kommentarer till hur elementet FORM och några av dess attribut fungerar. <FORM> är startmärket och </FORM> är slutmärket. Innanför dessa finns hela formuläret. METOD anger hur informationen skickas när formuläret vidarebefordras. POST används när det gäller att vidarebefordra formulär. När formuläret är klart skickas det till en angiven e-mailadress.

Elementet INPUT används i kombination med attributen TYPE, SIZE, VALUE och NAME. När det gäller TYPE förekommer följande alternativ: TYPE=TEXT, TYPE=RADIO, TYPE=CHECKBOX, TYPE=SUBMIT, TYPE=RESET. Första fältet har fått VALUE="Name", andra fältet VALUE="Company" osv. Det innebär att i brevet som anländer till angiven e-mailadress står det först Name och sedan det namn som besökaren har skrivit och därefter Company och sedan det företag som besökaren har skrivit osv.
De 7 första fälten innehåller var och en en rad som ifylls av besökaren.
8:e fältet innehåller CHECKBOX dvs ett antal kryssrutor där besökaren kan ange flera val.
9:e fältet innehåller RADIO dvs ett antal knappar där besökaren bar kan ange ett enda val.
10:e fältet innehåller ett eventuellt meddelande. Här används elementet TEXTAREA för att ange hur stort utrymme som ska finnas för meddelandet. "TEXTAREA ROWS=20 COLS=70" betyder att antalet rader är 20 och att antalet tecken på varje rad är högst 70.
Det ifyllda formuläret skickas här till e-mailadessen: n.n@abc.se.
Brevets ämne (subject) blir "Email order".
"Order" talar om vem jag är eftersom jag använder en delad server.
SUBMIT ger en tryckknapp. Vid tryckning skickas det ifyllda vidare.
RESET ger en tryckknapp. Vid tryckning rensas tidigare ifyllt så att man kan börja om från början.
När formuläret är skickat så visas en ny sida. I det här fallet är det sidan
svarform.htm.

Egen sida som åstadkommer sökning med hjälp av en sökmaskin

Det har blivit populärt med sidor som hänvisar till olika sökmaskiner. På t.ex. Search.com kan man söka i mer än 250 olika sökprogram. Det är faktiskt inte så svårt att göra en egen sida i vilken man fyller i sökordet och sedan klickar man på en sökknapp som leder till sökning i sökmaskinen. Det gäller att studera hur sidan är gjord på originalsidan eller hur den är gjord hos någon annan som har gjort en sida liknande den som man själv tänker göra. Här krävs inget cgi-program och man använder elementet FORM.

På söksidan kan man söka med hjälp av AltaVista som idag anses vara den bästa sökmaskinen. Om du är uppkopplad till Internet - Testa då att sidan fungerar och verkligen ger en sökning. Om den inte fungerar så beror det på att originalsidan är ändrad. Studera koderna. FORM är elementet. METHOD är nu GET. Här används också elementen SELECT och OPTION för att kunna ge möjlighet att välja. OPTION används inne i SELECT för att presentera ett antal valmöjligheter. Om du har tillgång till Internet, försök då att göra en egen sådan sida till någon annan sökmaskin genom att studera hur andra har gjort.

Överhuvud taget erbjuder varje Web-sida en fantastisk möjlighet för dig att studera hur man gör och att kopiera och göra om sådant som andra har gjort och som man skulle vilja göra själv. Detta är ett mycket snabbt sätt att lära sig mer om hur Web-sidor fungerar. Många hoppas och tror att det ska komma s.k.WYSIWYG-verktyg (Vad du ser är vad du får-verktyg) och konverterare som man kan använda till sina sidor så att man inte behöver kunna något om HTML-koder. Sådana verktyg kanske kan fungera bra om man gör en sida från början men om man vill ändra på en sida och särskilt om man vill ändra vad någon annan har gjort och som man från början inte vet något om, så måste det vara mycket enklare om man vet lite om hur HTML-koder fungerar i allmänhet. På länksidan finns några länkar till sidor som du kan studera.

Gå nu strax vidare till nästa sida som innehåller ett bildspel.

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, HR SIZE.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.


Sidan 11 - Bildspel

Vanligen använder man enbart elementet TITLE i det som omringas av HEAD. Det finns emellertid ytterligare koder som man kan använda i HEAD. En intressant sådan kod är
META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="n URL=URL-adress"
där n är antalet sekunder som sidan skall ligga kvar innan nästa sida i en bildserie visas. Med URL-adress menas en absolut adress till någon sida på World Wide Web eller en relativ adress till en närliggande sida.

45 sekunder efter det att den här sidan först visades startas ett bildspel på fem sidor som upprepas hela tiden. Den här sidan stannar kvar 45 sekunder och övriga sidor endast 10 sekunder. 10 sekunder är för kort tid för en bild på "nätet" men denna tid räcker ofta lokalt på den egna datorn. Kontrollera hur koderna ser ut i filerna sidan11.htm, sidan11a.htm, sidan11b.htm, sidan 11c.htm, och sidan11d.htm som ligger i mapp 4.

När bildspelet återkommer till den här sidan gör då ett eget bildspel eller spara om sidorna till t.ex. sidan11e.htm, sidan11f.htm osv och ändra sidorna till ett eget bildspel. Experimentera med lite olika tider.

Gå sedan vidare till nästa sida.

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, BODY , META.

Länk till registret.


Sidan 11a - Renju Superstars - Shigeru Nakamura


Sidan 12 - Några råd samt frames (ramar)

Några råd

Innehållet är viktigast

Även om standarden idag ( i april 1996) är HTML2 dvs ungefär det som ingår i sidan 1-4 samt sidan 10 så kan du nog utan vidare idag använda dig av det som du lärt dig t.o.m. sidan 11 när du lägger upp egna sidor på Internet. De flesta använder Web-läsare som klarar dessa element och attribut.

Fr.o.m. sidan 12 kommer jag emellertid att visa sådant som i april 1996 kan vara mer vanskligt att använda sig av om man vill att de flesta användare skall kunna se sidorna som man själv ser dem. Många använder förstås troligen redan Netscape 2.0. Om man vet att sidans besökare har ett visst program så kan man naturligtvis också göra sidor som kan ses just i det programmet t.ex. om man internt inom ett företag i ett s.k. Intranet lägger upp information med hjälp av Web-sidor.

Överhuvud taget är det viktigt att du tittar på dina egna sidor i flera Web-läsare. Då upptäcker du dels att allt inte visas på samma sätt och dels att vissa element och attribut inte fungerar i vissa Web-läsare.

Det är också viktigt att tänka på att inte använda sig för mycket av sådant som gör att det tar längre tid att ladda ner dina sidor. Det är ju trots allt oftast textinformationen som är viktig. En användare som får vänta länge på att stora bilder skall laddas ner innan han kan gå vidare till den verkliga informationen kan t.o.m. tröttna. Se också upp med att använda bilder som länkar om det inte är uppenbart vad bilden ger en länkt till. Bilder som inte är absolut nödvändiga men som vissa besökare kan vara intresserade av bör ligga på en egen sida.

Det kan vara frestande att göra massor av länkar på sina sidor för att göra sidorna så användarvänliga som möjligt. Tänk dock på att om du ändrar på informationen eller om andra flyttar sina sidor som du har gjort länkar till så måste du hela tiden vara på alerten och ändra dina länkar. På Internet finns det många sidor med länkar som inte fungerar så du blir förstås i gott sällskap om du inte orkar uppdatera. Risken finns ju dock alltid att en del besökare upplever ett företag med sådana icke fungerande länkar som slarvigt. Då är det bättre att vara lite återhållsam med länkar till andra sidor och att inte överdriva de egna länkarna.

Vilken är målsättningen?

Det finns idag också en tendens till att göra Web-sidorna mer och mer komplicerade i syfte att göra dem mer attraktiva att titta på. Nedan visas hur ramar (frames) kan användas. De kan användas för att göra det lättare att hoppa mellan olika sidor men de kan också användas till att göra sidan snyggare. På
sidan 15 finns information om flera olika sätt att utveckla enkla HTML-dokument.

Ett företag som tänker göra en större satsning på Internet måste naturligtvis noga tänka igenom sin målsättning även om det är väldigt svårt att sätta upp ett långsiktigt mål. En anledning till att det blir svårt att besluta om en genomtänkt målsättning är ju att företagets kunskaper vid en start naturligtvis inte är tillräckliga och kanske gäller det också för de konsulter som man anlitar. Det är svårt även för konsulter därför att i stort sett allt när det gäller Internet förändras hela tiden. Många räknar nog en del av kostnaderna för en Internetsatsning som utvecklings- och utbildningskostnader så att personalen har kunskaper och är väl förberedda inför framtiden. Nedan redogörs för 5 olika steg eller nivåer. När man fastställer sin målsättning bör man avgöra på vilken av dessa nivåer som man bör lägga sig.

1.Företaget använder Web-sidorna som en informations- och reklamplats innehållande viss grundinformation. Fördelen med att stanna där är att det inte kostar så mycket tid och pengar. Man behöver inte göra så många länkar och sidorna kan lätt underhållas och ändras så att all information är aktuell.

En del hävdar att man hela tiden måste ändra på sina sidor för att de skall vara intressanta. Detta tycker jag är överdrivet åtminstone i ett första steg. Det viktigaste är att företaget eller föreningen finns med på Internet och att det där finns den information som inte så ofta ändras men som ändå är viktig för en eventuell besökare som vill veta mera om företaget eller föreningen. Kanske är det så också att man mestadels har den typen av kunder som ändå inte har någon anledning att besöka företaget sidor ofta.

När man har lagt upp den här grundinformation så kan man sedan ta ställning till om man har tid och råd att ge mer föränderlig och också interaktiv service som kräver betydligt mer tid och pengar.

2.Ett andra steg är att man lägger upp mer information t.ex. i form av hela kataloger med prislistor och bilder på produkterna. En katalog på Internet kan ju alltid vara aktuell genom att man ständigt uppdaterar. Internetversionen kan ju t.o.m. göras till den officiella versionen även internt i företaget och de anställda kan där själva hitta senast nytt. En katalog presenterad på Web-sidor är ett billigt sätt att erbjuda ett stort material för många kunder. Problemet är bara när tillräckligt många av dina kunder får Internetanslutning. Kanske inte tillräckligt många har tillgång idag men förhållandet kan snabbt ändras. Det kommer i framtiden att bli möjligt att nå Internet och Web-sidor på flera sätt t.ex. med hjälp av en TV.

3. En tredje möjlighet när det gäller hur man ska använda Internet är att på Web-sidorna bedriva aktiva marknadsföringskampanjer och jippon. Då måste kunderna besöka sidorna ofta men sådana här aktivitet gör man ju också för att få kunderna att besöka sidorna ofta.

4. En fjärde möjlighet när det gäller att använda Internet är ett utökat kundstöd med ännu mer interaktivitet. Man erbjuder Web-diskussionssidor där kunderna kan ge varandra råd och regelbunda kundtidningar som skickas med e-mail till kunderna. Man är mycket aktiv och svarar alltid utförligt inom kort tid på alla e-mail som inkommer till föetaget. För varje steg så kostar det mer pengar och tid.

5. Steg fem är att man säljer och tar betalt över Internet. När det gäller betalning över Internet så är flera nya system under utarbetande och man räknar med att de nya betalningssätten skall fungera vid slutet av 1996 eller i början av 1997. På nivå 5 skickar man också sina fakturor med hjälp av e-mail.

Vem bestämmer vad Web-sidora ska innehålla?

När det gäller vem som ska ha ansvar för Web-sidorna så finns det två extremfall. Det ena är att en person som kan HTML själv får lägga upp all information om företaget utan att någon annan kontrollerar vad som finns upplagt. Det andra är det byråkratiska extremfallet där det tar en enorm tid innan man på företaget har bestämt sin långsiktiga målsättning vad gäller Internet och precis vilken information som ska finnas med. Varje liten ändring måste dessutom alltid godkännas av VD.

Naturligvis är en mellanväg den lämpligaste. Det är bra om en projektgrupp med representanter från olika avdelningar (funktioner) inom företaget tar det stora ansvaret. När man lägger upp stora mängder av information så är det naturligtvis en fördel om flera personer internt har läst igenom alla sidorna och testat alla länkarna så att de fungerar innan informationen görs tillgänglig för alla. Man får emellertid inte glömma bort fördelarna med Web-sidor dvs att man väldigt snabbt kan ändra på informationen.

Ett praktiskt exempel kan vara: En viss information blir inaktuell eller upptäcks vara felaktig. För att ändra informationen krävs ett visst arbete. Vilket är då bäst?

 1. Att låta den felaktiga informationen ligga kvar tills man har uppdaterat den med en ny sida med snygg design vilket av olika skäl inte kan göras klart förrän tidigast inom några dagar. Kanske får man en del förfrågningar om vad som gäller via e-mail, fax eller per telefon.
 2. Att ta bort den felaktiga informationen utan att ersätta den med någon annan information. Kanske får man även nu en del förfrågningar om vad som gäller via e-mail, fax eller per telefon.
 3. Att ta bort den felaktiga informationen och ersätta den snabbt med något enkelt t.ex. en PRE-text som innehåller det viktigaste gällande den nya informationen för att senare uppdatera sidan med snygg design.
Det finns inget svar vilket som är det bästa alternativet. Det beror på den verkliga situationen. Men olika varianter av den här situationen är naturligvis vardagen på många företag.

Många har gjort länkar till en Web-sida som ännu inte innehåller någon information. När man besöker sidan så står det att den är under konstruktion. Så här gör man om man från början har tänkt sig ett visst antal sidor. Samtidigt vill man snabbt publicera informationen efterhand som den är färdig. Detta är vanligt förekommande men naturligtvis inte önskvärt. Då är det bättre att man informerar om kommande sidor men att man ännu inte gör några länkar till dem. Har man dessutom gjort länkar men ingen sida att komma tlll om man klickar på länken så kan ju besökaren bli förvirrad. Besökaren kan undra om det är något tillfälligt fel eller så tror man att den som har gjort sidan har varit så slarvig att länkarna är felaktiga osv.

Att ha målsättningen att ha allt klart innan man publicerar någonting alls kan också vara orealistiskt. Informationen måste hela tiden uppdateras och det går inte heller att ha en klar målsättning över vad som bör finnas med bland företagets Web-sidor. Det kan ju t.ex. komma önskemål från kunderna som gör att man ändå vill ändra sig. Konkurrenterna kan börja erbjuda sådant som man själv också bör göra. Nya program och nya möjligheter gör att man snabbt bör ändra sina planer. Man har fått kunskaper om möjligheter som fanns när man bestämde sig men som man inte kände till då.

Ideella organisationer och Web-sidor

Just för ideella organisationer lämpar sig Web-sidor mycket bra eftersom man kan lägga upp mycket information till en billig kostnad och man kan nå andra människor över hela världen som aldrig hade kunnat få all dennna information annars.

En ideell organisation som i huvudsak har till syfte att sprida mer mestadels skriftlig information har inte så stor press på sig att göra sidor med välkomponerad design. Det viktigaste är ju att nyheter av olika slag verkligen presenteras snabbt och att information som man kanske redan har i mängder verkligen läggs upp. Användarna är ju i första hand inte intresserade av hur innehållet presenteras utan att de får ta del av innehållet.

Ofta har man inte heller ekonomiska resurser att betala någon som gör Web-sidorna. Man får lita på ideella krafter som offrar sin fritid och då kanske man föredrar en snabbt gjord PRE-text framför ingen information alls eller flera sidor med PRE-text med för besökarna viktig information framför en sida med lite information men med avancerad HTML-kodning.

Den ideella organisationen är i första hand intresserad av att information som man normalt sett ändå tillhandahåller gratis eller till en liten kostnad görs lättillgänglig och att man når fler personer i världen. De personer man vill nå är människor i olika länder som redan har samma intresse som man själv men också naturligvis sådana som kan få detta intresse. Särskilt bra fungerar Web-sideinformation när sådana personer bor i länder där det inte finns någon fungerande organisation inom det intresse man företräder.

Frames (Ramar)

En av de allra intressantaste möjligheterna som erbjuds med Netscape 2.0 är möjligheten att dela upp en sida i flera delar som var och en består av ett HTML-dokument. Man kan då låta en del ligga fast med länkar till sidor i de andra delarna. Fördelen är att länkarna alltid syns och det är lättare att plocka fram nya sidor snabbt.

Det är inte så lätt att läsa sig till hur frames (ramar) fungerar. Det är ibland lättare att studera koderna i ett exempel. Varva därför läsandet av nedanstående text med att titta på sidan med frames.

Huvuddokumentet anger hur många kolumner och rader som man vill ha och hur stora dessa skall vara. Man kan starta med att ange hur många kolumner man vill ha och hur stora de skall vara. Därefter anger man hur många rader man vill ha i varje kolumn och hur stora de skall vara. Det går också att göra tvärtom dvs att först ange raderna och sedan de kolumner som skall finnas i varje rad.

Man använder HTML, HEAD och TITLE men inte BODY. BODY ersätts av FRAMESET. Antingen börjar man med enligt vad som sades ovan t.ex. med FRAMESET COLS="50%,20%,30%" vilket betyder att man vill ha 2 kolumner varav den vänstra skall vara 50 % av hela sidan, den mellersta 20 % och den högra 30%.

Sedan anger man för varje kolumn hur många rader man vill ha och hur stora dessa skall vara. Om man t.ex. fortsätter med FRAMESET ROW="40%,60%" anger man att första kolumnen skall ha två rader varav den översta skall vara 40 % av hela kolumnen och den understa 60 %. Sedan måste man ange vilka html-dokument som skall ligga i de två "celler" som nu bildas i vänstra kolumen.

Anta att huvuddokumentet ligger i huvudmappen. Med FRAME SRC="mapp1/sidan1.htm" NAME=ovan" anger man nu att i översta cellen i vänstra kolumnen skall Sidan 1 visas samt att cellen har namnet"ovan". Med FRAME SRC="kurslink.htm" NAME="kurs" anger man nu att i understa cellen i vänstra kolumnen skall filen kurslink.htm visas. Sedan avslutar man uppgifterna om den vänstra kolumnen med FRAMESET i ett slutmärke.

Därefter anger man vad som skall gälla om raderna i andra kolumen och sedan om raderna i tredje kolumnen. Man avslutar allt med FRAMESET i ett slutmärke vilket innebär att det ofta blir dubbla FRAMESET på slutet. Det ena avslutar vad som gäller om raderna i sista kolumnen och det andra avslutar FRAMESET COLS=.

Om man nu från någon plats i en av HTML-dokumentet i någon "cell" vill göra en länk till något dokument och om man vill att det man länkar till skall visas i en viss cell så kan man använda namnet NAME=.

Om man t.ex. från dokumentet kurslink.htm som ju visas i nedersta cellen i vänstra kolumen vill göra en länk till sidan 2 och om man vill att Sidan 2 skall visas i översta cellen i vänstra kolumnen istället för det dokument som redan finns där så använder man koden TARGET och anger följande länk:
<A HREF="mapp1/sidan2.htm" TARGET="ovan">Sidan 2</A>.

Man kan låsa fast ramarna så att de inte går att flytta med NORESIZE t.ex
<FRAME SRC="mapp1/sidan1.htm" NAME=ovan" NORESIZE>.
Vanligen ger man dock användaren möjlighet att flytta på ramarna med hjälp av musen.

Det är inte omöjligt att användaren inte har Netscape 2.0 eller någon annan Web-läsare som kan visa frames. Till dessa användare är det lämpligt att man ger upplysningar om vilket program som krävs för sidan och att man erbjuder en länk till en alternativ sida. Detta gör man med NOFRAMES. Studera koden för ett sådant alternativ i filen kurslink.htm.

Om du vill skriva ut ett av dokumenten i någon "cell" när du använder Netscape 2.0 eller senare så klickar du i den och väljer sedan "Print frame". I betaversionen av Internet Explorer 3.0 som också kan visa frames fungerar ännu inte utskriften på en sida med frames. I tidiga betaversioner av Netscape 2.0 fungerade inte heller utskrifterna. Det går i betaversionen av Internet Explorer 3.0 inte heller att flytta ramarna. De sitter fast. Däremot finns det några nya attribut i Internet Explorer 3.0. T.ex. FRAMEBORDER="No" gör att ramarna inte syns. Med t.ex. FRAME FRAMESPACING="25" går det att ange ett utrymme mellan ramarna i pixlar (pixels).

Studera nu om du inte redan har gjort det sidan med frames. Studera koderna på alla Web-sidorna dvs huvuddokumentet kurframe.htm samt dokumenten kurslink.htm, englink.htm, koder.htm och koddef.htm.

Spara nu om "frames-filerna" nämnda ovan som t.ex kurfram1.htm, kurslin1.htm, englin1.htm, koder1.htm, koddef1.htm. På sidan med frames finns det inte länkar till alla sidor som det finns länkar till i registret. Försök att göra om tabellen så att den innehåller länkar till fler sidor. Ändra på storleken av utrymmet för ramen så att alla länkarna kan ses utan att man bläddrar. Experimentera sedan med alla frames-filer och skapa gärna egna. Experimentera med att ändra värdena i FRAMESET COLS OCH FRAMESET ROW. Lås fast ramarna med NORESIZE.

Gå sedan till sidan 13 t.ex. genom att först backa tillbaks till den här sidan.


Sidan 13

Vi ska nu testa ytterligare några nya element med attribut som erbjuds i Netscape 2.0.

Med hjälp av <FONT SIZE="tal" COLOR="färg"> kan man ange inte bara storleken t.ex. i relation till vad som är normalt utan också färgen på texten. Med hjälp av <SUP> kan man få upphöjd text och med hjälp av <SUB> kan man få nedsänkt text.

Det andra av nedanstående två centreringssätt fungerar ej i Netscape 1.1 och inte heller i Internet Explorer. Studera koderna.

Den här texten har centrerats med CENTER

Den här texten har centrerats med DIV ALIGN=CENTER

Länkar som öppnar ett nytt fönster

Ibland vill man att en länk skall öppnas i ett nytt fönster som man sedan bara kan stänga och så är man tillbaka där man var från början. Sådana länkar kan vara intressanta för företag som vill erbjuda länkar till andra sidor samtidigt som man inte vill att besökaren skall surfa iväg för att aldrig komma tillbaka.
Här är en länk till söksidan som också öppnar ett nytt fönster.
Länken ovan får man med hjälp av Netscapetillägget TARGET="_BLANK". Koden är här <A HREF="../ searalta.htm" TARGET="_BLANK"> Här är osv.</A>.

URL-adressen visas på utskriften

En finess i Netscape 1.2 och Netscape 2.0 som är mycket användbar är att man kan få URL-adressen utskriven längst upp till höger på varje Web-sida som man skriver ut. Om man har skrivit ut en Web-sida och inte har tagit något bokmärke och har glömt hur man hittade sidan så är det mycket användbart att man bara kan skriva in URL-adressen och gå till sidan igen.

Klickbar karta

En annan möjlighet är att kunna klicka på olika ställen i en bild och att kunna få olika länkar beroende på var man klickar.

Koderna börjar med <MAP NAME="namn"> Därefter anger man koordinaterna för en rektangel i kartan och vart ett klick inom rektangeln länkar. Än så länge fungerar bara rektanglar. Senare är det tänkt att också andra geometriska figurer skall kunna användas. Första och andra raderna i koden för kartan nedan ser ut så här:
<MAP NAME="norden">
<AREA SHAPE="RECT" COORDS="3,93,33,161" HREF="#norge">
där RECT står för rektangeln.

Enheten för koordinaterna är pixel (bildpunkt). För en rektangel anges koordinaterna i ordningen "vänster, topp, höger, botten". För en hel area på 100x100 skulle koordinaterna bli "0,0,99,99". Man kan ange hur många som helst AREA taggar. Eftersom Norges area inte är rektangulär har här Norges area angetts med 6 mindre rektanglar. På andra raden nämnd ovan anges den första av dessa 6 rektanglar. Ett klick inom någon av dessa 6 rektanglar länkar här till ordet Norge längre ner på den här sidan.

Om två areor överlappar varandra dvs berör delvis samma områden så har den area företräde som har nämnts först.

Här har sist angivits hela rektangeln med koordinaterna "0,0,155,217" med en länk till upplysningen "Inget land". På så sätt får alla områden av kartan som inte ovanför redan har fått en länk också en länk.

Om man vill att ett klick inom en viss area inte skall leda till någon länk så kan man använda NOHREF istället för HREF="?"

När alla rektanglarnas areor har angivits avslutar man med </MAP>. Därefter följer en rad som anger bilden. Så här ser den koden ut på denna sidan:
<IMG SRC="norden.gif" WIDTH=155 HEIGHT=217 USEMAP="#norden">
där USEMAP ger en länk till raden ovanför: <MAP NAME="norden">. WIDTH= och HEIGHT= behöver ej vara med. Det går allltså bra med enbart
<IMG SRC="norden.gif" USEMAP="#norden">

Klicka på kartan nedan och se om du kommer till rätt land. Studera sedan koderna. Koden för att klicka på kartan är inte perfekt. Det går att förbättra den. Testa om du kan hitta någon del av kartan som är fel. Spara om filen t.ex. till "sidan13a.htm" och testa om du kan förbättra koden.

Det kan vara lite jobbigt att skriva koden direkt för klickbara kartor. Det finns därför i en del HTML-editorer hjälpmedel för att göra sådana här koder. Det finns också speciella program enbart för att göra koder för klickbara kartor.

Undersök om du i din Editor kan få hjälp med att göra klickbara kartor. I WebEdit som jag själv brukar använda finns det en sådan funktion. Om funktionen inte finns i din editor och om du kan koppla upp dig till Internet så kan du hämta ett särskilt program som kan hjälpa dig. Leta t.ex från länksidan på Tucows sidor. För Windows 95 finns t.ex. Map This 32-bit.

Gå sedan till sidan 14.

 

 

Sverige

Tillbaks till kartan

 

 

 

 

 

Norge

Tillbaks till kartan

 

 

 

 

 

Danmark

Tillbaks till kartan

 

 

 

 

 

Finland

Tillbaks till kartan

 

 

 

 

 

Inget land

Tillbaks till kartan

 

 

 

 

 


Sidan 14 - Internet Utforskarentillägg

Det är inte bara Netscape som har egna koder som inte följer den officiella standarden. Också Microsofts Web-läsare Internet Utforskaren 2.0 har några intressanta tillägg. Den här sidan kan alltså enbart ses på rätt sätt med Internet Explorer 2.0 (eller 3.0) som alltså finns också på svenska med namnet Internet Uforskaren 2.0. Microsoft tillhandahåller den här Web-läsaren gratis. Färgerna i tabellerna och spalterna nedan kan också ses i Netscape Atlas 3.0.

Bakgrundsljud

I Internet Explorer 2.0 kan man ge ett HTML-dokument ett bakgrundsljud. Med koden <BGSOUND SRC="musik.wav LOOP=n"> kan man lägga till ett bakgrundsljud. Wav, au eller mid-filer går alla lika bra att använda. Ersätt n med det antal gånger som ljudfilen skall spelas upp. LOOP=INFINITE innebär att ljudfilen upprepas oupphörligen. Den här sidan innehåller en liten välkomsthäsning i en ljudfil med LOOP=3. Det kan vara irriterande att höra ljudet varje gång man startar sidan. Man kan då ändra så att det står LOOP=0 i koden.

Scrollande text

Med koden <MARQUEE BGCOLOR=green>text</MARQUEE> får man scrollande text dvs text som rör sig. Man kan ge bakgrundsfärg till den scrollande texten. Rubriken på den här sidan har scrollande text. MARQUEE har mängder av olika attribut som kan användas för att ange hur scrollningen skall visas. På en särskild
marquee-sida visas några fler exempel på scrollande texter.

Bakgrund som inte flyttas

Man kan låta bakgrunden var fast med hjälp av koden BGPROPERTIES=FIXED. Ex:
<BODY Backgrund="bild.gif" BGPROPERTIES=FIXED>. Den här sidan har en sådan bakgrund.

Möjlighet att välja typsnitt

sidan 4 kan man läsa allmänt om hur teckensnitt fungerar på en Web-sida.

I Internet Explorer 2.0 kan man med hjälp av FONT FACE om bara ett visst typsnitt är installerat på användarens dator göra så att viss text på en sida visas i just det typsnittet. Man kan alltså använda olika typsnitt på samma sida. FONT FACE="Arial,Times New Roman,Lucida Sans" betyder att om typsnittet Arial är installerat så används det. Annars visas texten i Times New Roman och om inte heller det finns installerat visas texten i typsnittet Lucida Sans. Om inte heller detta typsnitt är installerat visas texten i det teckensnitt som användaren har valt som proportionellt vanligt typsnitt.

Det är naturligtvis inte bra om den här funktionen inte fungerar därför att användarna inte har ett visst typsnitt. Därför erbjuder Microsoft alla att gratis hämta en samling typsnitt (fonts) för Windows och Macintosh liksom en lista över vilka typsnitt som finns till Microsofts mest populära program.

Möjligheten att som tillverkare av en sida bestämma typsnittet är ett första steg i en utveckling mot att tillverkarna av sidor bestämmer hur sidan kommer att se ut hos den som läser sidan. Med hjälp av s.k. "Style Sheets" kan det i framtiden bli så att tillverkaren av en sida får mycket större möjligheter att styra utseendet hos läsaren av sidan. Nedan följer några exempel på olika typsnitt:

Denna text visas kanske i typsnittet Times New Roman

Denna text visas kanske i typsnittet Lucida Sans

Denna text visas kanske i typsnittet Comic Sans MS

Här används kanske Arial och nästa rad använder kanske Wingdings. Därför kan du kanske inte läsa texten där.

Denna text visas kanske i typsnittet Wingdings. Om du inte har Internet Explorer så kan du läsa texten.

Bakgrundsfärger i olika celler i tabeller

Tabellens färg Tabellens färg Tabellens färg
Lila Blå Röd
Orange Grön Vit
Standard Svart Gul

I en tabell kan olika bakgrundsfärger anges. Tabellen i sin helhet har en bakgrundsfärg men sedan kan man välja olika bakgrundsfärger i varje cell. Man kan också använda ALIGN=LEFT och ALIGN=RIGHT som här där tabellen är placerad till höger om texten.

I tabellen till höger är färgerna angivna med hexadecimala koder. De 16 vanligaste färgerna kan emellertid anges utan hexidecimala koder. I tabellen nedan har namnen använts som koder.


Tabellens färg Tabellens färg Tabellens färg Tabellens färg
Black White Green Maroon
Olive Navy Purple Gray
Red Yellow Blue Teal
Lime Aqua Fuchsia Silver

färgsidan finns en större tabell med fler färger.

Videofilmer kan bäddas in

Det går också att, med hjälp av koden IMG DYNSRC="videofilm.avi", att visa en videofilm inbäddad i ett HTML-dokumentet.

Bakgrundsfärger i olika spalter

Möjligheten att ange olika bakgrundsfärger för olika celler i en tabell kan användas till att ge spalter en egen bakgrundsfärg. Så här kan det se ut. Attributet WIDTH för att justera en cell på bredden dvs spalternas bredd fungerar i Netscape men inte Internet Explorer.

Den här texten fortsätter lite längre ner i samma spalt. Med hjälp av tabeller kan man lätt få två spalter. Den möjligheten används mycket.

Den här spalten har dessutom fått en egen färg.

Det här är spalten till höger.

Den här spalten har en annan färg än den vänstra spalten.

Internet Explorer 3.0

I Internet Explorer 3.0 finns bl.a. utökningar av vad man kan göra med tabeller och frames. Stöd finns för det som enligt det senaste förslaget ska kunna göras med tabeller i HTML 3. Ännu verkar det dock inte som Internet Explorer 3.0 eller någon annan Web-läsare stödjer ALIGN=CHAR vilket ger "decimaltabbar" i tabeller dvs. man kan göra en tabell med tal där decimaltecknen placeras under varandra. Det är konstigt att en sådan viktig möjlighet i en tabell ännu inte finns.

Registret i denna kursen har gjorts med hjälp av några attribut som fungerar enbart i Internet Explorer 3.0. Kolumnerna delas in i grupper och för varje grupp kan man ange om innehållet skall ligga till vänster, centrerat eller till höger i cellerna. COLGROUP ALIGN=LEFT SPAN=4 betyder att de fyra mapparna Mapp 1-4 tillhör samma kolumngrupp. I denna kolumngrupp placeras innehållet alltid till vänster. Mapp 11 och 31 tillhör en annan kolumngrupp. Tabellen ges ett huvud med THEAD och en kropp med TBODY. En tabell kan ha flera kroppar och dessutom en fot TFOOT. Tabellen har ljus bakgrundsfärg och översta raden är grön. Den yttre ramen (frame) finns bara till vänster och höger pga FRAME=VSIDES. De inre ramarna (rules) visas enbart avskiljningen mellan huvud THEAD och kropp TBODY samt mellan kolumngrupper med hjälp av RULES=GROUPS. GROUPS kallades tidigare BASIC. De inre ramarna har röd färg med en särskild skugga med hjälp av BORDERCOLORDARK=#FF0000.

Möjligheten att bestämma ALIGN=RIGHT för en kolumn eller en kolumngrupp är en välkommen nyhet. När man t.ex. skall presentera en lång resultattabell där namnen skall var vänsterjusterade och resultaten högerjusterade så har man tidigare varit tvungen att för varje cell ange att den skall vara högerjusterad. Om man ofta presenterar långa listor så är det ju väldigt jobbigt och tidskrävande. Såsom sagts ovan saknas dock fortfarande möjlighet att använda decimaltabbbar. De nya möjligheterna har utnyttjats i tabellen nedan med hjälp av COLGROUP ALIGN=LEFT för första kolumnen och COLGROUP ALIGH=RIGHT SPAN=2 för kolumn två och tre. Här gäller FRAME=void dvs inga yttre ramar visas och RULES=cols dvs enbart inre ramar mellan kolumnerna visas.Med BACKGROUND="jeweled.gif" har tabellen i stället för en bakgrundsfärg fått en egen bakgrund med hjälp av en bildfil precis såsom gäller för en hel Web-sida.

Resultattabell
Spelare Poäng Totalpoäng
Per Larsson 456 12987
Gösta Larsson 344 10978
Fredrik Svensson 37 8672
Bengt Fransson 1207 7891
Lars Pettersson 99 678
Jan Sist 5 45

Bilder i bitmap (bmp) format kan visas

Bilden nedan kan endast ses direkt i Internet Explorer 3.0 eller med hjälp av något plugin-program i Netscape 2.0.

Den här bmp-bilden kan endast ses i
Internet Explorer 3.0

Spara om registret som allasid2.htm (Namnet allasid1.htm är redan upptaget för registret utan tabeller). Den yttre ramen syns dåligt. Testa därefter genom att ändra till BORDERCOLORLIGHT eller bara BORDERCOLOR och se vilken skillnaden är. Undersök om de bllir någon skillnad med andra bakgrundsfärger. Ändra också till FRAME=HSIDES som ger en ram längst upp och längst ner och med RULES=COLS som avgränsar alla kolumnet eller RULES=ROWS som avgränsar raderna.

Gå gärna också till tabellsidan. Där finns fler exempel på tabeller som enbart fungerar i Internet Explorer 3.0. Spara om sidan som tabelsi2.htm och experimentera med att ändra i tabellerna.

På Internet kan man från Microsoft hämta en sida visande alla de nya element och attribut som stöds av Internet Explorer 3.0. Man kan också hämta "The HTML3 Table Model" som är ett förslag till hur tabeller skall se ut i HTML3.

Om du har Internet Utforskaren 2.0 eller Internet Explorer 2.0 eller 3.0 så spara om den här sidan som sidan14a.htm. Experimentera sedan med att ändra på den scrollande rubriken. Lägg också in en egen scrollande text. Om du har någon ljudfil så ändra bakgrundsljudet till din egen fil. Testa också med att ändra så att bakgrunden flyttas genom att ta bort BGPROPERTIES=FIXED. Ändra också på färgerna i tabellens olika celler. Ta bort ALIGN=RIGHT för tabellen. Om du har en videofilm så bädda in den på sidan. Det kanske finns någon film på din dator utan att du har tänkt på det. Det finns också många filmer att hämta på Internet. Ändra också på spalternas bakgrundsfärger dvs på tabellcellernas bakgrundsfärger. Lägg i resultattabellen till en kolumn med ytterligare resultat från näst sista tävlingen. Ändra COLGROUP ALIGN=RIGHT SPAN=2 till COLGROUP ALIGN=RIGHT SPAN=3.

Innan du går vidare kanske du vill veta hur ljud och videofilmer kan bäddas in i en Netscape Atlas 3.0-sida .


Sidan 15

Detta är sista sidan i kursen. Nedan redogörs för några framtida utvidgningar av HTML. På
länksidan finns flera länkar till sidor på Internet där du kan få ytterligare information.

CGI-skript

Web-sidor kan kommunicera med program på servern. För att klara detta används CGI (Common Gateway Interface). CGI-program utökar de tjänster som WWW-servern kan erbjuda. Har man en egen server så bör någon på företaget kunna göra eller anpassa CGI-program. Om man hyr en server, eller en del av en server, så kan man få betala extra för att serverns webmaster ska anpassa något färdigt program eller skriva ett nytt CGI-program. Detsamma gäller om man anlitar någon som gör sidorna och dessutom lägger upp dem på en server. Här är en lista på några tllämpningar som kräver CGI-program.

Hot Java

Med hjälp av JavaScrip kan man lägga in små program direkt i HTML-koden, som sedan körs på den dator som laddar ner sidan. Java är mycket omtalat. Många tillverkare av Web-läsare kommer att göra det möjligt att använda Java. Java fungerar nu t.ex. i Netscape 2.0 för Windows 95 och för MacIntosh. Microsoft har planer på att bygga in en Java-kompilator i nästa version av Windows 95. Java påminner om C++ som är ett program för att göra andra program. Att göra sidor med hjälp av Hot Java ligger på en helt annan svårighetsnivå än att göra sidor i HTML. Det finns dock redan och kommer snart att finnas flera program i vilka man lättare skall kunna göra Java-program.

Insticksprogram (Plug-Ins)

Ett annat program som kan startas "inne i" en Web-läsare kallas på engelska ett "plug-in". Kanske kommer det att kallas instickningsprogram på svenska. Här har jag kallat sådan program "plug-in program" eller "plug-ins". Det finns när detta skrivs mer än 50 sådana program som startas inne i Netscape 2.0. Det finns också en del plug-ins till Internet Explorer 2.0. Fördelen med plug-ins är att man kan göra ett dokument i sitt eget "vanliga" program. Sedan kan den fil man har gjort visas på nätet på ett smidigt sätt. Den behöver inte konverteras till html-kod utan kan visas direkt.

Normalt fungerar det så att det program som fordras för att göra en plug-in-fil kostar pengar medan det program som behövs för att man skall kunna öppna filen "inne i" Web-läsaren är gratis.

Ett problem blir huruvida den som har hittat dokumentet verkligen har skaffat sig just det plug-inprogram som krävs. Särskilt problematiskt blir det ju om det kommer att finnas mängder av plug-ins. Några av alla plug-inprogrammen kommer förmodligen att bli standardprogram som de flesta kommer att installera. Två program som kanske blir sådana standardprogram är Shockwave och Acrobat Amber Reader.

De mest omtalade programmen

Adobe Acrobat Amber Reader

Detta program använder ett filformat "pdf" som liksom "html" är plattformsoberoende dvs oberoende av operativsystem och dator. Man kan åstadkomma en pdf-fil med hjälp av programmet Adobe Exchange som måste köpas. När man har installerat detta program så sker själva konverteringen över utskriftsfunktionen. I stället för att "skriva ut" på papper eller ett faxmeddelande så skriver man ut till en pdf-fil. Detta går vanligtvis lika fort som att skriva ut på ett papper.

En pdf-fil har hittills haft mycket större möjligheter att visa layoutmässigt snygga sidor och komplicerad grafik än en html-fil. Vanligen går också konverteringen av en avancerad sida mycket snabbare och smidigare än konverteringen för html-filer. För konvertering av postscriptfiler behövs programmet Adobe Pro.

En pdf-fil är ofta mycket komprimerad. T.ex. blev en Word-fil på 1000 Kb endst 150 Kb efter "utskrift" till en pdf-fil.

Adobe Acrobat Amber Reader tillåter att man läser delar av en pdf-fil medan den laddas in. Detta plugin-progam finns för Windows 95, Windows NT, Windows 3.1 och MacIntosh. Om man inte har plug-inprogrammet kan man skaffa sig gratisprogrammet Acrobat Reader 2.1 som finns för Windows, MacIntosh och UNIX. Man kan med hjälp av detta program, istället för att titta på filen direkt när man är uppkopplad, ladda ner filen och titta på den i den lokala datorn.

Jag arbetar som lärare på ett gymnasium. Där har vi både PC- och Macdatorer med helt olika inriktningar och med helt olika program installerade. Jag kan emellertid lätt göra en Power Point demonstration in en PC dator, skriva ut den till en pdf-fil och sedan visa den i en MacIntoshsal. Acrobat Reader kan vara ett komplement till html-filerna i ett Intranet dvs ett lokalt nätverk som använder Web-sidor för intern information. Där kan man komplettera med att tillhandahålla krångliga och omfattande dokument som pdf-filer. Särskilt gäller det om många som använder olika program också lägger upp information. De som publicerar pdf-filer behöver i stort sett kunna "skriva ut" sitt dokument och användarna behöver bara kunna använda en Web-läsare och programmet Acrobat Reader vilket är mycket lätt att lära sig.

Acrobat Reader är inte det enda plattformsoberoende programmet. Det finns minst 3 konkurrenter varav Envoy är det enda idag med en plug-inversion. Envoy kräver mindre minne än Acrobat Amber Reader och förefaller också att var ett bra program. De andra konkurrenterna är Replica och Common Ground.

Om du har skaffat dig plug-inprogrammet Adobe Acrobat Amber Reader så har du möjlighet att nu direkt få se lite information om HTML presenterat i en pdf-fil. Denna pdf-fil fick jag genom att "skriva ut" den Power-Pointfil som nämns nedan till en pdf-fil. Om du inte har plug-in versionen men dock har Adobe Acrobat Reader så kan du naturligtvis också öppna filen "omhtml.pdf" där. Filen ligger i huvudmappen "htmlkurs".

Shockwave för Director av Macromedia

Med hjälp av det här programmet kan man se animeringar, videofilmer, höra ljud dvs man kan få en avancerad multimediapresentation gjord med enkla medel. Director är ett känt program. Svenska Dagbladet har t.ex. lagt upp sidor som bäst kan ses i Netscape 2.0 och om man har Shockwave.

VRML-program

Det finns flera Virtual Reality program som plug-ins som gör att man kan se 3-dimensionellt.

Kalkylprogram

Formula One/Net och Openscape är två plug-ins som kan visa Excelfiler. Det finns också en Excel-plugin från Microsoft. I denna kan man emellertid inte själv "kalkylera".

Bästa sättet att studera vilka plug-ins som finns är att gå till Netscapes egen sida med länkar till plug-ins. Det finns en länk till denna sidan från länksidan.

Presentationsprogram

Microsoft har gjort plug-ins för programmen Word, Excel och Power Point. Dessa plug-ins fungerar i både Netscape och Internet Explorer. Dessa program finns inte med i Netscapes lista. Man hittar dem istället på Microsofts sidor.

Om du har Windows 95 och har skaffat dig plug-inprogrammet för Power Point så har du möjlighet att få se lite information om HTML presenterat i en Power Point-fil. Det är den filen som jag "skrev ut" till pdf-filen som nämns ovan. Om du har programmet Power Point 4.0 eller senare för Windows så går det naturligtvis också att öppna filen "omhtml.ppt" direkt där. Filen ligger i huvudmappen "htmlkurs".

Ett exempel på EMBED och på användning av plug-inprogrammet ASAP Web-Show

En del av plug-inprogrammen erbjuder på sina Web-sidor besökaren att testa programmet som behövs för att göra en fil som fungerar i plugin-programmet. Så är det med presentationsprogrammet ASAP Web Show. I en Web-sida med en kort presentation om Svenska Luffarschackförbundet har jag "bäddat in" visningen av filen "lsinfoj6.asp" i Netscape med Netscapes element EMBED. Studera gärna koden. AUTOPLAY="TRUE" betyder att programmet omedelbart sätter igång med ett bildspel när man har hämtat sidan.

Netscape Atlas 3.0 har inbyggda plug-in program

I Netscape Atlas 3.0 finns redan från början några inbyggda plug-inprogram t.ex. för ljud och videofilmer. Det finns också inbyggt ett "Live3D plug-in". Live3D utvidgar Netscapes Java. Det gör det lättare att utveckla 3-dimensionella tillämpningar. Programmet "Cool Talk", som också ingår i Netscape 3.0 kan användas för ljud-konferenser. Båda användarna kan tala och höras samtidigt.

Microsoft Active X och Internet Explorer 3.0

Microsoft har gjort ett eget program för tillverkning av avancerade sidor. Med hjälp av Visual Basic Script som är en förenklad variant av Visual Basic så kan man göra s.k. "Ole Controls" som är program som fungerar i Internet Explorer 3.0 som i april 1996 finns i en s.k. "alfa-version" dvs en tidig och ej färdig version av ett program. Visual Basic Script och Internet Explorer 3.0 ingår i Microsoft Active X som finns att hämta på Internet för testning. Ole Controls och Java-program är två olika program och med dessa erbjuder man två olika sätt att utveckla HTML.

Internet Explorer 3.0 innehåller en hel del nytt t.ex.

länksidan finns en länk till mer information om Arcive X och Internet Explorer. Där finns också en länk till mer information om Front Page - Microsofts HTML-Editor som ingår i Microsofts storsatsning på Internet.

Varifrån kommer kursens bilder och exempel

Sidan ovan om Svenska Luffarschackförbundet är naturligvis inte med i kursen för att jag vill sprida information om renju (luffarschack) utan bara för att jag vill visa ett exempel med elementet EMBED samt ett exempel på ett mycket lättanvänt plug-in program (ASAP WebShow) som man kan testa själv. Detta gäller naturligvis också bilder och vissa exempel som har ingått i kursen. Jag har använt dem därför att jag i första hand har velat använda eget material som exempel. Jag har nämligen själv lagt upp mycket information om luffarschack (renju) på Internet.

Mer information om HTML

Det finns några svenska böcker om HTML och det kommer snart att dyka upp än fler. Följande böcker på svenska känner jag till i mitten av april 1996: Det finns också 2 böcker om att informera och marknadsföra på Internet varav den första också behandlar HTML

På länksidan finns en länk till mer information om den sista boken. Det finns mängder med böcker om HTML på engelska och dessa böcker hittar man oftast endast i en universitetsbokhandel. Ett exempel är "HTML & CGI Unleashed" av John December och Mark Ginsburg (ISBN 0-672-30745-6). Till boken på 830 sidor medföljer en CD-skiva innehållande exempel och flera program. Emellertid behöver man kanske inte köpa någon bok om HTML eftersom det finns mängder av information på Internet om HTML. T.o.m. på svenska finns det mycket information att hämta. På länksidan finns upplysningar om många länkar till World Wide Web-sidor på Internet. På dessa sidor hittar man ytterligare information om HTML och länkar till vidare information nästan i all oändlighet. Det är högst troligt att du inte orkar att läsa ens allt som finns att läsa om HTML-editering.

Man kan fråga sig varför jag inte har gjort absoluta länkar till sidor på Internet på varje sida i den här kursen. Det hade ju varit mer användarvänligt att få en referens direkt om man till exempel vill läsa vidare eller hämta något program. Ja, det är ju t.o.m. så som det är tänkt att Web-sidor ska fungera.

Problemet är emellertid att alla sådana länkar måste uppdateras hela tiden eftersom sidor tyvärr hela tiden flyttas till andra URL-adresser. Därför har jag valt att inom kursen i stort sett enbart använda relativa länkar till sidorna inom kursen. På länksidan finns sedan alla länkar till alla sidor som kan nås över Internet. Jag har tänkt att uppdatera denna sidan ofta dels gällande sådant som har flyttats eller tagits bort och dels med nya länkar eftersom det hela tiden dyker upp ny och intressant information.

På länksidan i kursen finns en länk till uppdateringarna som finns att hämta och spara på Internet. Det finns från länksidan också en länk till en sida med uppdateringar av eventuella felaktigheter som har hittats i den här kursen samt naturligtvis en länk till en sida med upplysningar om nya versioner av den här kursen. För att det skall bli enkelt att komplettera med uppdateringar finns redan i registret länkar till en uppdateringssida som kallas sidan 16. Denna sidan 16 som i ursprungsversionen inte innehåller någon ny information finns i huvudmappen.

Den här kursen har bara varit en start innehållande en del enkla exempel för att lättare kunna studera HTML-koder. Kursen har inte innehållit några sidor med snygg och välkomponerad design. Sådana exempel hittar man naturligtvis bäst på Internet. Många av de Web-sidor som det finns länkar till på länksidan används av massor av människor varje dag. Dessa sidor är därför utmärkta som exempel på hur Web-sidor är uppbyggda i verkligheten idag. Den sista övningen i kursen är därför att noga studera HTML-koden i minst 10 av de sidor som det finns länkar till på länksidan. Det går att spara en Web-sida på sin egen hårdisk eller diskett för att studera den noggrannare senare. Emellertid sparar man då inte bilderna som syns på sidan. De måste sparas separat. I vissa program kan man klicka på en bild med höger musknapp och sedan välja att spara den. Det går också att se i HTML-koden var bildfilen heter och finns.

Därmed är kursen slut och jag hoppas att du genom kursen har fått en start i ditt arbete med att i framtiden lägga upp egna Web-sidor på Internet.

Gå nu till länksidan.

Jönköping i april 1996

Tommy Maltell

Länk till registret.


HTML-Editorer och Web-Läsare


Det finns mängder av både Web-läsare och HTML-Editorer. Faktum är att det kommer nya program dagligen. Det finns flera sidor med en samlad information om olika program som man kan ladda ner på Internet. Ett sådant alternativ med samlad information är Tucows. Tucows erbjuder på 45 olika platser i världen mycket användarvänliga sidor med upplysningar om mängder av program för Windows 3.1 och Windows 95. Progammen är alla utvärderade. Utvärderingen redovisas med hjälp av kor. 5 kor är högst och de allra bästa programmen har dessutom fått utmärkelsen "Must have". Varje dag redovisas här nya program samtidigt som uppdateringar av tidigare program redovisas. Det kan verkligen löna sig att besöka Tucows sidor på Internet. Programmen kan nämligen hämtas hem direkt från utvärderingssidorna.

Man brukar skilja mellan

Freeware - program som man kan använda fritt utan att behöva betala något för men författaren behåller normalt upphovsrätten till programmet.
Shareware - program som man fritt kan testa under vanligtvis 30 dagar och som man självmant ska betala för om man sedan vill fortsätta att använda programmet.
Public Domain - Programvara som skänkts till allmänheten.

Paul Lotus som har gjort HTML-Editorn Web Thing har infört ett nytt begrepp

Careware - programmet betalas med att man en dag i sitt liv lever som om det vore den sista.

Innan ett program är färdigt testas det i olika versioner. Det är vanligt att sådana testversioner erbjuds för nerladdning gratis på Internet. Ibland kan man t.o.m. vinna ett pris om man kan hitta s.k. buggar dvs fel i dessa testversioner. En "alfa-version" är en tidig och ej färdig version av ett program. En "beta-version" är också en version som inte är riktigt färdig men i princip har man i en "beta-version" kommit lite längre på vägen till den slutliga produkten. Ett program kan erbjudas i flera beta-versioner.

Använder du Windows? Besök då Tucows sidor och läs noga om alla program som finns att hämta. På länksidan finns länkar till Tucows sidor och särskilda länkar till sidor med upplysningar om Web-läsare och HTML-Editorer. Där finns också länkar till andra sidor med information om Web-läsare och HTML-Editorer.

Web-läsare (Browsers)

Det finns mängder av Web-läsare. Några bra Webläsare är

Den första kända Web-läsaren var Mosaic. Den idag mest använda är Netscape Navigator. Netscape och Netscape Gold som också är en HtML-Editor finns nu i fullständiga 2.0-versioner. Netscape Atlas 3.0 finns i en beta-version att hämta för utvärdering på Internet. Microsofts Internet Explorer tros av många bli den största konkurrenten. Denna läsare som i version 1.0 ingår i Windows 95 Plus finns i version 2.0 för Windows 95 t.o.m. i en svensk version och kallas på svenska Internet Utforskaren. Internet Explorer finns också för MacIntosh. Dessutom finns Internet Explorer 3.0 att hämta i en alfa-version på Internet. Oracle satsar också mycket på sin Power Browser. I den här kursen har de flesta sidorna gjorts för att i första hand fungera i Netscape 2.0 men en del på sidan 14 fungerar endast i Internet Explorer 2.0 och Internet Explorer 3.0 som finns att hämta för utvärdering på Internet.

HTML-Editorer

Det finns ockå en mängd HTML-Editorer liksom översättningsverktyg. Under 1996 har det dessutom dykt upp mängder av nya Editorer för Windows 95. Tanken är att man i den här kursen ska använda en HTML-editor där man kan se och justera dokumentkällan och alla koderna där.

Det finns en del HTML-editorer som bygger på att man inte ser koderna när man ändrar på dem. Dessa brukar kallas WYSIWYG-editorer dvs What You See It Was You Get eller Vad Du Ser Är Vad Du Får. Sådana editorer är på frammarsch och en del är riktigt bra. I en del WYSIWYG-editorer kan man inte manuellt ändra på koderna. En nackdel med sådana program är att det blir väldigt besvärligt om editorn inte klarar en viss kod.

En annan nackdel med WYSIWYG-editorer är att de gärna vill ändra på koder som man inte själv hade tänkt ändra på. Jag har varit med om att centrering med hjälp av CENTER som fungerar i Netscape 1.1 och Internet Explorer har bytts ut till centrering med hjälp av DIV ALIGN=CENTER som inte fungerar i ovannämnda program. Jag har också varit med om att H1 för rubriken har bytts ut mot FONT.

I framtiden kommer man nog att använda en kombination. Sådant som går snabbare att göra i en WYSIWYG-editor eller med hjälp av ett konverterinsverktyg gör man där och sedan kompletterar man i en editor där man själv kan arbeta med koderna.

Några omtalade editorer för Windows 3.1 är

Några omtalade editorer för Windows 95 är

Några omtalade editorer för MacIntosh är

En omtalad editor för UNIX är

Några omtalade WYSIWYG-HTML-E ditorer är

Microsofts Front Page 1.1 som i framtiden kommer att ingå i Microsofts Officepaket har i april erbjudits för gratis utvärdering på Internet. I Front Page kan man både göra tabeller och sidor med frames (ramar). Till denna Editor finns också möjlighet att installera ett eget serverprogam så att man kan testa just sådant som bara går att testa i ett serverprogram innan man lägger upp sidan i verkligheten. Med Front Page 1.1 kan man också få en del avancerade funktioner med hjälp av s.k. WebBots som annars kräver s.k. CGI-skript. För att kunna använda sig av dessa funktioner så måste ett särskilt tillägg till servern installeras. Sådana tillägg finns till flera olika system och de kan hämtas utan kostnad på Internet. En del andra leverantörer erbjuder också serverprogram. Även Navipress är en bra WYSIWYG-editor som finns för både Windows, MacIntosh och UNIX.

Det finns såsom nämnts ovan mängder av editorer och det kommer nya hela tiden. Bästa informationen om dessa finns att läsa direkt på Internet. På länksidan finns länkar till platser på Internet med mycket bra information om och utvärderingar av olika HTML-Editorer och Web-läsare. Om du har Windows i någon version så kan du t.ex. läsa på Tucows sidor.

Själv har jag mycket använt Web Edit. Programmet finns också på svenska och Ken Nesbitt har startat en egen diskussionsgrupp för användare av detta program.

En del andra Windows-program som kan vara bra att hämta hem är

Vilka Web-läsare fungerar med kursens sidor?

Vilken Web-läsare har du? När man skaffar en Internet-anslutning så brukar man få en diskett med några program som man kan använda på Internet. Ofta är det program som har erbjudits gratis eller som shareware på Internet. Internet-leverantörerna har fått rättigheter att sprida dessa shareware-program men de kan inte ta betalt för dem. Därför behöver man högst betala för disketten och fraktkostnader. Det förekommer att i de paket som erbjuds ingår en Web-läsare av äldre modell. Det finns ingen anledning att fortsätta använda en sådan. Man kan åtminstone idag skaffa sig Internet Explorer eftersom detta program definitivt delas ut gratis. Det finns också andra program att hämta på Internet som man har rätt att testa under en period utan att betala.

Jag har själv testat lite hur de olika sidorna fungerar i olika Web-läsare. Framför allt har jag testat i olika versioner av Netscape och Internet Explorer. Generellt kan man säga att nyare versioner som är betaversioner ofta fungerar bra och naturligvis fungerar de ofta bra när det gäller de nyheter som de erbjuder. Emellertid fungerar ibland inte sådant som fungerar i en tidigare färdig version. Detta förhållande beror naturligvis på att det just är betaversioner som inte är färdigtestade.

Tabeller fungerar ej i alla Web-läsare. Fr.o.m. Netscape 1.1 och Internet Explorer 2.0 så fungerar tabeller. Det är inte så roligt att att gå igenom den här kursen utan att kunna se tabellerna. Tabeller är idag mycket använda och många sidor på Internet är uppbyggda just med hjälp av tabeller. Bildspelet på sidan 11 fungerar ej i Netscape 1.0 men väl i 1.1. Om man har tillgång till Netscape 2.0 så kan man se de flesta sidorna i kursen, men sidan 14 kan bäst ses med hjälp av Internet Explorer 2.0. Om man skall kunna se allt i kursen, vilket naturligtvis inte är nödvändigt, så måste man ha tillgång till både Netscape Atlas 3.0 och Internet Explorer 3.0. Man måste också ha tillgång till några plug-in program.

Länk till registret.


Elementen i HTML

Nedan följer en lista på flertalet element i HTML. Ibland nämns också ett attribut till elementet. När detta skrivs är enbart HTML0-, HTML1- och HTML2-elementen standard. En del av HTML3-elementen används emellertid redan flitigt på många sidor. Likaså används mycket de tillägg som kan användas i Web-läsaren Netscape 1.1 och 2.0. Även Web-läsaren Internet Explorer som från början enbart fanns för Windows 95 men som nu även finns för MacIntosh och Windows 3.1 har egna tillägg till standardelementen. Eftersom Netscape när detta skrivs enligt undersökningar används av 60% av alla användare så vågar många göra sidor som använder Netscapes tillägg även om inte alla då kan se dessa sidor på ett korrekt sätt.

Alla elementen nedan tas inte upp i den här kursen. I listan nedan framgår vilka element som tas upp och på vilken sida som man hittar informationen. Länken går till den plats på denna sida där man kan börja läsa om elementet ifråga. Mer information om alla elementnamn och namn på attribut samt definitioner av dessa kan man få på en mängd sidor på Internet. På länksidan finns länkar till sådana sidor.

Länkar till rubrikerna nedan:

 • HTML0
 • HTML1
 • HTML2
 • HTML3
 • NETSCAPE 1.1
 • NETSCAPE 2.0
 • INTERNET EXPLORER 2.0
 • INTERNET EXPLORER 3.0
 • HTML0
  
  A HREF         Anchor - Startsidan
  A NAME         Anchor - Startsidan        
  ADDRESS         Address 
  BASE          Base
  BLOCKQUOTE       Block Quote - Sidan 4
  BODY          Body - Startsidan
  BR           Line Break - Startsidan
  DD           Definition Item - Sidan 4
  DIR           Directory List
  DL           Definition List - Sidan 4
  DT           Definition Title - Sidan 4
  H            Headings - Sidan 2
  HEAD          Head - Startsidan
  HR           Horizontal Rule - Sidan 3
  HTML          HTML - Startsidan
  IMG SRC         Image - Sidan 3
  ISINDEX         Is Index
  LI           List Item - Sidan 2
  LINK          Link
  MENU          Menu List
  META          Meta - Sidan 11
  NEXTID         Next ID
  OL           Ordered List - Sidan 2
  P            Paragraph - Startsidan
  PRE           Preformatted - Sidan 4 och Sidan 5
  TITLE          Title - Startsidan
  UL           UnOrdered List - Sidan 2
  !-- --         Comment - Sidan 3 
  !DOCTYPE        Document Type
  
  
  HTML1
  
  BOLD          Bold - Sidan 4
  CITE          Citation - Sidan 4
  CODE          Code - Sidan 4
  
  EM           Emphasis - Sidan 4
  I            Italic - Sidan 4
  KBD           Keyboard - Sidan 4
  SAMP          Sample - Sidan 4
  STRONG         Strong Emphasis - Sidan 4
  TT           Typewriter Text - Sidan 4
  VAR           Variable - Sidan 4
  
  
  
  HTML2
  
  FORM          Form - Sidan 10
  INPUT          Input - Sidan 10
  OPTION         Option - Sidan 10
  P            Paragraph - Startsidan
  SELECT         Select - Sidan 10
  TEXTAREA        Text Area - Sidan 10
  
  
  HTML3
  
  ABBREV         Abbreviation
  ACRONYM         Acronym
  ARG           Argument
  BYLINE         Byline
  CAPTION         Table Caption - Sidan 5
  
  DFN           Defining Instance
  DIV           Division
  FIG           Figure
  LIT           Literal
  PERSON         Person
  Q            Inline Quote
  RANGE          Range
  S            Strikethrough
  SPOT          Spot
  STYLE          Style
  SUB           Subscript - Sidan 13
  SUP           Superscript - Sidan 13
  TAB           Tab
  TABLE          Table - Sidan 5 och Tabellsidan 
  TH           Table Header - Sidan 5 och Tabellsidan
  TD           Table Data - Sidan 5 och Tabellsidan
  TR           Table Row - Sidan 5 och Tabellsidan
  U            Underline
  
  NETSCAPE 1.1
  
  BASEFONT        Base Font - Sidan 7
  BLINK          Blink - Sidan 9
  CENTER         Center - Sidan 9
  FONT          Font - Sidan 7
  NOBR          No Break
  WBR           Word Break
  
  NETSCAPE 2.0
  
  APPLET			Applet
  EMBED			Embed - Sidan 14e och Sidan 15
  FRAME          Frame - Sidan 12 och Sidan med frames
  FRAMESET        Frame Set - Sidan 12 och Sidan med frames
  MAP           Client Side Mapping - Sidan 13 
  NOFRAMES        No Frames - Sidan 12 och Sidan med frames
  PARAM			Param
  
  INTERNET EXPLORER 2.0 (INTERNETUTFORSKAREN 2.0)
  
  BGSOUND         Background Sound - Sidan 14
  MARQUEE         Marquee - Sidan 14
  
  
  INTERNET EXPLORER 3.0 
  
  ALIAS			Alias
  OBJECT			Object - Sidan 15
  PARAM			Param
  
  
  

  På den här sidan har följande HTML-koder använts: HTML, HEAD, TITLE, BODY, H1, P, BR, A HREF, A NAME, PRE, DIR COMPACT, I.

  Tillbaks till sidan 6.

  Länk till registret.

  Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
  © 1996 Tommy Maltell