Sidan 4

Ibland vill man göra en lista för att förklara olika ords betydelse. Då kan man göra en definitionslista:

DL.../DL
Element för termer och deras definitioner
DT
Element för termen som definieras i en ordlista
DD
Element för definitionen av en term i en ordlista

I definitionslistan görs ett indrag för definitionen. Det går att göra indrag i vanlig text också med hjälp av elementet BLOCKQUOTE.

Det viktigaste i ett HTML-dokument är innehållet.

Tommy Maltell

Citatet ovan är troligen kursivt och namnet på raden under har fått ett indrag.

Det går att få kursiv stil så här också.
Troligen visas det här med fetstil.
Men det här är absolut i fetstil.

Vad är då skillnaden?

Det finns två typer av element för att formatera texten.

Logiska element - Idiomatic Elements
som anger syftet med texten t.ex. att texten är ett citat.
Fysiska element - Typographic elements
som liknar vanliga ordbehandlingsformat t.ex. fetstil och kursiv stil. Logiska element kan visas på olika sätt i olika Web-läsare. Den finns fler logiska element än fysiska.

CITE - Ett logiskt element
Den som har gjort sidan vill poängtera att detta är ett citat men överlåter åt användaren (Web-läsaren) att bestämma hur citatet skall visas. Normalinställningen för citat är kursiv stil.
I - Ett fysiskt element
Den som har gjort sidan vill absolut att texten visas kursivt
STRONG - Ett logiskt element
Den som har gjort sidan vill poängtera denna text som mycket viktig men överlåter åt användaren (Web-läsaren) att bestämma hur texten skall visas. Normalinställningen är fetstil.
BOLD - Ett fysiskt element
Den som har gjort sidan vill absolut att texten visas i fetstil
EM - Ett logiskt element
Den som har gjort sidan vill betona texten men överlåter åt användaren (Web-läsaren) att bestämma hur citatet skall visas. Normalinställningen för citat är kursiv stil.
Enligt HTML - 2.0 standarden finns följande Idiomatic Elements:
CITE, CODE, EM, KBD, SAMP, STRONG och VAR.

Enligt HTML - 2.0 standarden finns följande Typhographic Elements:
BOLD, ITALIC och TT. I HTML 3 tillkommer U för understruken text.

Vanligen översätts Idiomatic Elements som ibland kallas Semantic tags med logiska element eller logiska formatmärken.
På samma sätt översätts vanligen Typhographic Elements som ibland kallas Physical tags med fysiska element eller fysiska formatmärken.

Tyvärr används ibland det engelska ordet "logical" för en grupp av element. I denna gruppen ingår bl.a. CODE, VAR, SAMP, och CITE samt en del nya element som ingår i HTML 3.
Det engelska ordet "physical" används då för en annan grupp av element. I denna gruppen ingår bl.a. KBD, EM, B, TT, STRONG, I, U samt en del nya element som ingår i HTML 3.

CODE, SAMP och VAR är element främst avsedda för dem som arbetar med dataprogram och är därför inte så intressanta för vanliga användare.

CODE
används för programkod och visas med skrivmaskinstext
SAMP
används för "computer status messages" och visas med skrivmaskinstext
VAR
används för variabler som ska bytas ut i instruktioner och visas i kursiv stil

Vanligen rekommenderas man att inte använda fysiska element. En viktig idé med HTML är att man märker ut strukturen i sitt dokument och inte typografin. Dessutom ger logiska element information som kan användas av andra program än Web-läsare. För en nybörjare kan det dock kännas enklare att använda fysika element som mer påminner om vanlig ordbehandlingsformatering. Många använder också fysiska element trots rekommendationerna.

Teckensnitt

Det finns två typer av teckensnitt på en Web-sida. Vanlig text visas med ett proportionellt typsnitt. Tecknen tar olika utrymme på bredden. Ett "i" tar mindre plats än ett "m". Med hjälp av det fysiska elementet TT som ska ge "skrivmaskinstext" eller det logiska elementet KBD som ska ge "tangentbordstext" kan man få en text med fast teckenbredd dvs. alla tecken tar samma utrymme på bredden. Sådana teckensnitt är lämpliga för matematiska uppställningar.

PRE är ett element som används när man vill infoga en förformaterad text. PRE-text visas i Web-läsaren så som texten visas i HTML-Editorn. Även PRE-text skrivs vanligtvis med tecksnitt med fast breddsteg. Läs mer om PRE på nästa sida.

Även i ett e-mailprogram kan man ställa in vilket teckensnitt man vill använda. När det gäller e-mail så rekommenderar jag att man använder fast teckenbredd. Om t.ex. någon har gjort en primitiv bild i ett e-mail så kan bilden bli förvrängd om man t.ex. använder Times New Roman som är ett mycket vanligt teckensnitt i ordbehandlare.

När det gäller Web-sidor är det normala att användaren bestämmer med vilka teckensnitt texten på hela sidan skall visas. Om man som användare inte bestämmer något så brukar Times New Roman vara standard för proportionella typsnitt och Courier New eller Courier för fast teckenbredd. Det går att välja ett teckensnitt som visas med fast teckenbredd också för den vanliga (proportionella) texten. Testa gärna dina inställningar. I Netscape väljer man först Options sedan General Preferences och Preferences samt till slut Fonts.

När man gör en Web-sida för Internet Explorer 2.0 så kan man göra så att olika typsnitt gäller för olika delar av samma sida. Läs vidare om detta på sidan 14. Här visas ett luffarschackparti med hjälp av elementet PRE.

   A B C D E F G H J K L M N O P 

 15 - - - - - - - - - - - - - - - 15
 14 - - - - - - - - - - - - - - - 14
 13 - - - - - - - - - - - - - - - 13
 12 - - - - - - - - - - - - - - - 12
 11 - - - - - - - - o - - - - - - 11
 10 - - - o - - o x x - - - - - - 10
  9 - - - - x - x - o - - - - - -  9
  8 - - - o x x x x o o - - - - -  8
  7 - - - - x - x o o - - - - - -  7
  6 - - - o x - o x x - - - - - -  6
  5 - - - - - - - - o - - - - - -  5
  4 - - - - - - - - - - - - - - -  4
  3 - - - - - - - - - - - - - - -  3
  2 - - - - - - - - - - - - - - -  2
  1 - - - - - - - - - - - - - - -  1

Här visas rad 8 i partier ovan först med hjälp av TT, sedan med hjälp av KBD och till sist som vanlig proportionell text som man vanligen har valt skall vara proportionell.

8 - - - o x x x x o o - - - - - 8

8 - - - o x x x x o o - - - - - 8

8 - - - o x x x x o o - - - - - 8

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, BODY, H1, BR, P, A HREF, A NAME, I, CITE, BLOCKQUOTE, DL, DD, DT, PRE, TT, KBD.

Spara om den här sidan som sidan4a.htm. Ta bort elementet PRE och försök visa luffarschackpartiet utan att använda PRE t.ex. med hjälp av TT och BR. Gör sedan ett försök att göra en egen sida. Studera ett exempel på en sida i Web-läsaren och försök att skapa en liknande sida själv i en HTML-editor (eller i en vanlig ordbehandlare). Här är exempel 1. Texterna och filnamnen utan koderna i exempel 1 finns här. Om du inte hinner att skriva all text själv kan du istället lägga till koderna till dessa texter så att dokumentet ser ut som Exempel 1. Spara gärna om sidan först under ett annat namn ifall du vill använda textdokumentet igen senare.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell