Sidan 14 - Internet Utforskarentillägg

Det är inte bara Netscape som har egna koder som inte följer den officiella standarden. Också Microsofts Web-läsare Internet Utforskaren 2.0 har några intressanta tillägg. Den här sidan kan alltså enbart ses på rätt sätt med Internet Explorer 2.0 (eller 3.0) som alltså finns också på svenska med namnet Internet Uforskaren 2.0. Microsoft tillhandahåller den här Web-läsaren gratis. Färgerna i tabellerna och spalterna nedan kan också ses i Netscape Atlas 3.0.

Bakgrundsljud

I Internet Explorer 2.0 kan man ge ett HTML-dokument ett bakgrundsljud. Med koden <BGSOUND SRC="musik.wav LOOP=n"> kan man lägga till ett bakgrundsljud. Wav, au eller mid-filer går alla lika bra att använda. Ersätt n med det antal gånger som ljudfilen skall spelas upp. LOOP=INFINITE innebär att ljudfilen upprepas oupphörligen. Den här sidan innehåller en liten välkomsthäsning i en ljudfil med LOOP=3. Det kan vara irriterande att höra ljudet varje gång man startar sidan. Man kan då ändra så att det står LOOP=0 i koden.

Scrollande text

Med koden <MARQUEE BGCOLOR=green>text</MARQUEE> får man scrollande text dvs text som rör sig. Man kan ge bakgrundsfärg till den scrollande texten. Rubriken på den här sidan har scrollande text. MARQUEE har mängder av olika attribut som kan användas för att ange hur scrollningen skall visas. På en särskild
marquee-sida visas några fler exempel på scrollande texter.

Bakgrund som inte flyttas

Man kan låta bakgrunden var fast med hjälp av koden BGPROPERTIES=FIXED. Ex:
<BODY Backgrund="bild.gif" BGPROPERTIES=FIXED>. Den här sidan har en sådan bakgrund.

Möjlighet att välja typsnitt

sidan 4 kan man läsa allmänt om hur teckensnitt fungerar på en Web-sida.

I Internet Explorer 2.0 kan man med hjälp av FONT FACE om bara ett visst typsnitt är installerat på användarens dator göra så att viss text på en sida visas i just det typsnittet. Man kan alltså använda olika typsnitt på samma sida. FONT FACE="Arial,Times New Roman,Lucida Sans" betyder att om typsnittet Arial är installerat så används det. Annars visas texten i Times New Roman och om inte heller det finns installerat visas texten i typsnittet Lucida Sans. Om inte heller detta typsnitt är installerat visas texten i det teckensnitt som användaren har valt som proportionellt vanligt typsnitt.

Det är naturligtvis inte bra om den här funktionen inte fungerar därför att användarna inte har ett visst typsnitt. Därför erbjuder Microsoft alla att gratis hämta en samling typsnitt (fonts) för Windows och Macintosh liksom en lista över vilka typsnitt som finns till Microsofts mest populära program.

Möjligheten att som tillverkare av en sida bestämma typsnittet är ett första steg i en utveckling mot att tillverkarna av sidor bestämmer hur sidan kommer att se ut hos den som läser sidan. Med hjälp av s.k. "Style Sheets" kan det i framtiden bli så att tillverkaren av en sida får mycket större möjligheter att styra utseendet hos läsaren av sidan. Nedan följer några exempel på olika typsnitt:

Denna text visas kanske i typsnittet Times New Roman

Denna text visas kanske i typsnittet Lucida Sans

Denna text visas kanske i typsnittet Comic Sans MS

Här används kanske Arial och nästa rad använder kanske Wingdings. Därför kan du kanske inte läsa texten där.

Denna text visas kanske i typsnittet Wingdings. Om du inte har Internet Explorer så kan du läsa texten.

Bakgrundsfärger i olika celler i tabeller

Tabellens färg Tabellens färg Tabellens färg
Lila Blå Röd
Orange Grön Vit
Standard Svart Gul

I en tabell kan olika bakgrundsfärger anges. Tabellen i sin helhet har en bakgrundsfärg men sedan kan man välja olika bakgrundsfärger i varje cell. Man kan också använda ALIGN=LEFT och ALIGN=RIGHT som här där tabellen är placerad till höger om texten.

I tabellen till höger är färgerna angivna med hexadecimala koder. De 16 vanligaste färgerna kan emellertid anges utan hexidecimala koder. I tabellen nedan har namnen använts som koder.


Tabellens färg Tabellens färg Tabellens färg Tabellens färg
Black White Green Maroon
Olive Navy Purple Gray
Red Yellow Blue Teal
Lime Aqua Fuchsia Silver

färgsidan finns en större tabell med fler färger.

Videofilmer kan bäddas in

Det går också att, med hjälp av koden IMG DYNSRC="videofilm.avi", att visa en videofilm inbäddad i ett HTML-dokumentet.

Bakgrundsfärger i olika spalter

Möjligheten att ange olika bakgrundsfärger för olika celler i en tabell kan användas till att ge spalter en egen bakgrundsfärg. Så här kan det se ut. Attributet WIDTH för att justera en cell på bredden dvs spalternas bredd fungerar i Netscape men inte Internet Explorer.

Den här texten fortsätter lite längre ner i samma spalt. Med hjälp av tabeller kan man lätt få två spalter. Den möjligheten används mycket.

Den här spalten har dessutom fått en egen färg.

Det här är spalten till höger.

Den här spalten har en annan färg än den vänstra spalten.

Internet Explorer 3.0

I Internet Explorer 3.0 finns bl.a. utökningar av vad man kan göra med tabeller och frames. Stöd finns för det som enligt det senaste förslaget ska kunna göras med tabeller i HTML 3. Ännu verkar det dock inte som Internet Explorer 3.0 eller någon annan Web-läsare stödjer ALIGN=CHAR vilket ger "decimaltabbar" i tabeller dvs. man kan göra en tabell med tal där decimaltecknen placeras under varandra. Det är konstigt att en sådan viktig möjlighet i en tabell ännu inte finns.

Registret i denna kursen har gjorts med hjälp av några attribut som fungerar enbart i Internet Explorer 3.0. Kolumnerna delas in i grupper och för varje grupp kan man ange om innehållet skall ligga till vänster, centrerat eller till höger i cellerna. COLGROUP ALIGN=LEFT SPAN=4 betyder att de fyra mapparna Mapp 1-4 tillhör samma kolumngrupp. I denna kolumngrupp placeras innehållet alltid till vänster. Mapp 11 och 31 tillhör en annan kolumngrupp. Tabellen ges ett huvud med THEAD och en kropp med TBODY. En tabell kan ha flera kroppar och dessutom en fot TFOOT. Tabellen har ljus bakgrundsfärg och översta raden är grön. Den yttre ramen (frame) finns bara till vänster och höger pga FRAME=VSIDES. De inre ramarna (rules) visas enbart avskiljningen mellan huvud THEAD och kropp TBODY samt mellan kolumngrupper med hjälp av RULES=GROUPS. GROUPS kallades tidigare BASIC. De inre ramarna har röd färg med en särskild skugga med hjälp av BORDERCOLORDARK=#FF0000.

Möjligheten att bestämma ALIGN=RIGHT för en kolumn eller en kolumngrupp är en välkommen nyhet. När man t.ex. skall presentera en lång resultattabell där namnen skall var vänsterjusterade och resultaten högerjusterade så har man tidigare varit tvungen att för varje cell ange att den skall vara högerjusterad. Om man ofta presenterar långa listor så är det ju väldigt jobbigt och tidskrävande. Såsom sagts ovan saknas dock fortfarande möjlighet att använda decimaltabbbar. De nya möjligheterna har utnyttjats i tabellen nedan med hjälp av COLGROUP ALIGN=LEFT för första kolumnen och COLGROUP ALIGH=RIGHT SPAN=2 för kolumn två och tre. Här gäller FRAME=void dvs inga yttre ramar visas och RULES=cols dvs enbart inre ramar mellan kolumnerna visas.Med BACKGROUND="jeweled.gif" har tabellen i stället för en bakgrundsfärg fått en egen bakgrund med hjälp av en bildfil precis såsom gäller för en hel Web-sida.

Resultattabell
Spelare Poäng Totalpoäng
Per Larsson 456 12987
Gösta Larsson 344 10978
Fredrik Svensson 37 8672
Bengt Fransson 1207 7891
Lars Pettersson 99 678
Jan Sist 5 45

Bilder i bitmap (bmp) format kan visas

Bilden nedan kan endast ses direkt i Internet Explorer 3.0 eller med hjälp av något plugin-program i Netscape 2.0.

Den här bmp-bilden kan endast ses i
Internet Explorer 3.0

Spara om registret som allasid2.htm (Namnet allasid1.htm är redan upptaget för registret utan tabeller). Den yttre ramen syns dåligt. Testa därefter genom att ändra till BORDERCOLORLIGHT eller bara BORDERCOLOR och se vilken skillnaden är. Undersök om de bllir någon skillnad med andra bakgrundsfärger. Ändra också till FRAME=HSIDES som ger en ram längst upp och längst ner och med RULES=COLS som avgränsar alla kolumnet eller RULES=ROWS som avgränsar raderna.

Gå gärna också till tabellsidan. Där finns fler exempel på tabeller som enbart fungerar i Internet Explorer 3.0. Spara om sidan som tabelsi2.htm och experimentera med att ändra i tabellerna.

På Internet kan man från Microsoft hämta en sida visande alla de nya element och attribut som stöds av Internet Explorer 3.0. Man kan också hämta "The HTML3 Table Model" som är ett förslag till hur tabeller skall se ut i HTML3.

Om du har Internet Utforskaren 2.0 eller Internet Explorer 2.0 eller 3.0 så spara om den här sidan som sidan14a.htm. Experimentera sedan med att ändra på den scrollande rubriken. Lägg också in en egen scrollande text. Om du har någon ljudfil så ändra bakgrundsljudet till din egen fil. Testa också med att ändra så att bakgrunden flyttas genom att ta bort BGPROPERTIES=FIXED. Ändra också på färgerna i tabellens olika celler. Ta bort ALIGN=RIGHT för tabellen. Om du har en videofilm så bädda in den på sidan. Det kanske finns någon film på din dator utan att du har tänkt på det. Det finns också många filmer att hämta på Internet. Ändra också på spalternas bakgrundsfärger dvs på tabellcellernas bakgrundsfärger. Lägg i resultattabellen till en kolumn med ytterligare resultat från näst sista tävlingen. Ändra COLGROUP ALIGN=RIGHT SPAN=2 till COLGROUP ALIGN=RIGHT SPAN=3.

Innan du går vidare kanske du vill veta hur ljud och videofilmer kan bäddas in i en Netscape Atlas 3.0-sida .

Gå nu vidare till sidan 15.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell