Sidan 8


Den horisontella linjen har gjorts tjockare med hjälp av attributet SIZE (HR SIZE=15) och första bokstaven i den här meningen har gjorts större och den har fått en annan färg.

Den här texten forsätter lite längre ner i samma spalt. Med hjälp av tabeller kan man lätt få två spalter. Den möjligheten används mycket. Det här är spalten till höger. Om man använder bara TABLE, och inte TABLE BORDER, eller skriver TABLE BORDER=0 dvs inte visar ramen runt tabellen så ser man inte att det egentligen är en tabell.

Det går att välja nytt stycke också i en cell. För att ändra på spalternas bredd har WIDTH använts. WIDTH för att ändra spalternas bredd fungerar ej i Internet Explorer. Dessutom har VALIGN=TOP använts för att texten skall börja överst i cellen.

För att avståndet mellan cellerna skall bli lite större har CELLSPACING=n (där större heltal n betyder större avstånd) använts och dessutom har avståndet från cellens innehåll till cellkanten utökats med CELLPADDING=n.

tabellsidan finns fler exempel på tabeller.

Ändra storleken på bilder

Med hjälp av WIDTH för bredd och HEIGHT för höjd kan man ändra storleken på en bild.Antingen anger man storleken i pixlar (bildpunkter) som här eller i procent. Attributet WIDTH kan också användas för HR. Här har storleken på bilderna på sidan 3 ändrats. Med HSPACE har ett mellanrum mellan bilderna skapats. Kontrollera koderna.

Det finns en särskild version av filformatet GIF som kallas GIF89A. I detta format kan man göra delar av en bild genomskinliga (transparenta). Principen är att en av färgerna som ingår helt enkelt inte ritas ut. Det finns flera program på Internet i vilka man kan göra sådan här bilder t.ex. Lview. På länksidan hittar du länkar till sådana program.

Med hjälp av LOWSRC (t.ex. IMG SRC="bild1.gif" LOWSRC="bild2.jpg") kan man lägga in en liten bild som först laddas in och visas. När den riktiga bilden är laddad så visas denna istället. Med hjälp av WIDTH och HEIGHT kan man reglera så att båda bilderna är lika stora. Den första bilden som visas får naturligtvis då en mycket sämre kvalitet.

På den här sidan har följande element och attribut använts:
HTML, HEAD, TITLE, H1, BR, P, A HREF, I, HR SIZE, TABLE, TR, TD, FONT.

Spara om sidan som sidan8a.htm och experimentera sedan med att ändra på spalternas bredd. Ta bort VALIGN=TOP och se vad som händer. Ändra på värdena i CELLSPACING OCH CELLPADDING. Ändra BORDER=0 till t.ex BORDER=5 och se vad som händer. Ändra också storleken på bilderna genom att ange olika värden för WIDTH och HEIGHT både i pixlar (pixels) och i procent. Gå sedan till tabellsidan. Studera de olika tabellerna och spara sedan om tabellsidan under namnet tabelsi1.htm. Experimentera med att ändra på tabellerna som fungerar i Netscape 1.1.

Gå nu vidare till nästa sida.

Länk till registret.

Praktisk snabbkurs i HTML. Version 96.4 - April-96.
© 1996 Tommy Maltell