Historiska kartor över Jönköping
3.
Jönköpings fästning och stad 1696


Kartan är sammanställd av två separata kartbilder, en över fästningen (Lantmäteriverkets arkiv, Gävle) och en över staden (Lantmäterikontoret, Jönköping), båda från 1696.

Fästningen spärrade vägen västerifrån. De mörka partierna är vallar, de ljusa ej siffermarkerade är vallgravar som fortfarande var vattenfyllda. Området norr om fästningskärnan var den s k Förborgen.

1. Borggården, där slottet låg med sina fyra längor och bl.a. inrymde landshövdingens bostad, länsstyrelsens, lantmäteriets och ränteriets ("skattekontorets") lokaler, vapenförråd och slottsförsamlingens gudstjänstlokal.

2. Gamia vallgravar, som torrlagts och blivit kålgårdar åt slottsfolket. Över vallgraven gick en bro, som förde in genom porten till fästningen.

3. Militärt förråd.

4. Här hade slottssoldater uppfört enkla bostäder.

5. För att komma in i staden västerifrån måste man passera bron över yttre vallgraven och kontrolleras av vakten vid Förborgens port.

Staden

6. Vindbron över kanalen. De närmast bron liggande husen var våghus, där varor, som med båt forslades till och från staden, vägdes och förtullades.

7. Hovrättstorget, som i söder begränsades av hovrättsbyggnaden och i väster av rådhuset.

8. Kristine kyrka. I sydvästra hörnet av kyrkotomten låg Jönköpings skola.

9. Breda hamnen, i dag Östra torget, som genom en kanal (prickad) hade förbindelse med Munksjön och Vättern.

10. Över kanalen gick en bro, som här förde in i staden genom Österport. Innanför porten låg tullstugan där man betalade tull för varor som fördes in i staden för att säljas.

11. Området söder om kanalen var de s. K. maderna (sankmark). Väster om hamnen Tyska maden och öster därom Svenska maden. Söder om maderna gick ett tullstaket, som fortsatte längs den östra sidan av kanalen upp till Vätterstranden. Staketet skulle förhindra att man tog sig in andra vägar än genom stadsportarna.

12. Båtsmansbacken.


Kartan är ritad av Sven Larsson och finns publicerad i  hans bok Sjuhundra år i Jönköping. Sven Larsson har gett sitt tillstånd till att kartan publiceras. 

Denna sida uppdaterades senast 01-02-26 av
tommy.maltell@pb.edu.jonkoping.se

Länkar:
Övriga kartor
Kursens ingångssida
Skolornas portal

© 2001 Tommy Maltell